ข่าวภาควิชา

บริษัท ภาลิกา จำกัด บริจาคครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 บริษัท ภาลิกา จำกัด บริจาคครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนจำนวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม จำนวน 4 ชุด มูลค่า 149,800 บาท แขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด มูลค่า 353,100...   Read More

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต ด้วย ผศ.ดร.วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยา นิพนธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21...   Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ในช่องทาง Active Recruitment ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ในช่องทาง Active Recruitment เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 002 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ในช่องทาง Active Recruitment ขึ้นเว็บไซต์ 28.3.2018

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ และศึกษาดูงานภาคอุตสาหการ ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอุสาหการ และ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ และศึกษาดูงานภาคอุตสาหการ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2561 ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 10 แห่ง ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าเยี่ยมชม อาจารย์ผู้รับผิดชอบในการเข้าเยี่ยม 1 บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสทรี จำกัด รศ.ดร.สุขสันติ์ ...   Read More

โครงการอบรมการใช้ซอฟท์แวร์การจำลองกระบวนการหล่อโลหะ MAGMASOFT: MAGMA Academy รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมหล่อโลหะและโลหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ภายใต้โครงการอบรมการใช้ซอฟท์แวร์การจำลองกระบวนการหล่อโลหะ MAGMASOFT: MAGMA Academy รุ่นที่ 2 เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานสัมมนา MAGMA UGM “MAGMASOFT Casting Quality Solution” สำหรับกลุ่มผู้ใช้...   Read More

๋Jinpao Automation Contest 2018

จัดการแข่งขัน automation contest ขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้แนวคิดของการใช้งานระบบ automation ทดแทนแรงงานคนในกระบวนการผลิตโดยการสั่งงานผ่านระบบเครือข่ายและระบบ “internet of things” (IoT) เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความสามารถทางด้าน automation สอดคล้องกับการผลิตขั้นสูงของประเทศไทยในอนาคต (Thailand 4.0) โดยในปีนี้จะมีการจัดการแข่งขันเพื่อหาตัวแทนในระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ KMUTT Knowledge Exchange for...   Read More

รับสมัครทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

ขอขอบคุณ บริษัท พี.เอส.สตีล จำกัด

บริษัท พี.เอส.สตีล จำกัด  มอบวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อให้ทางสาขาหล่อโลหะและโลหการ ้ ใช้ในการเรียนการสอนสอน  มูลค่ารวม 53,800 บาท

บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด มอบเครื่องยิงทรายรุ่น Ti-SNBX-II เพื่อใช้ในการเรียนการสอน แก่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มจธ.

บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด ผู้ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมชั้นนำที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหล่อโลหะ มีความยินดีและปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของวิศวกรในประเทศไทยให้ได้ตามมาตรฐานสากล โดยมีความประสงค์มอบเครื่องยิงทรายรุ่น Ti-SNBX-II เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ของสาขาวิศวกรรมหล่อโลหะและโลหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีคุณคำนูญ เสรฐภักดี ประธานบริษัท และคุณมาซากิ ชิบาตะ ผู้จัดการทั่วไป กล่าวสนับสนุน ผศ.สาธิต จันทนปุ่ม ที่ปรึกษาสาขาวิศวกรรมหล่อโลหะและโลหการ กล่าวขอบคุณ พร้อมทั้งรับมอบ

โครงการ Active Recruitment ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มจธ.

โครงการ Active Recruitment ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 (รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 1 มีนาคม 2561 ) คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพของกระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นักเรียนที่ศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ...   Read More

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.