ข่าวภาควิชา

ผลงาน REnovanic: Turn Waste into Clean Energy

ผลงาน REnovanic: Turn Waste into Clean Energy 1 ใน 3 ผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น รุ่น 4 จัดโดย สวทช. ผลงานโดย นายสรวิชญ์ พรหมนวล นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ...   Read More

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

โครงการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ เข้าใจ มีความพร้อมในการวางแผนและบริหารจัดการตัวเอง ประยุกต์ใช้ความรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับ รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามความมุ่งหวังของนักศึกษาใหม่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561  เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้อง PE803 อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 8

นักศึกษาสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ มจธ. รับรางวัล Second Prize รายการ Delta Cup 2018

นักศึกษาสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ มจธ. รับรางวัล Second Prize รายการ Delta Cup 2018 ทีม AutoMED ประกอบด้วย นายกิตติพงษ์ เมาเพชรกาศ นายธิติวุฒิ ศรีฉลองรัตน์ และนายพสิษฐ์ ประคัลภวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี...   Read More

มจธ.ร่วม บูห์เล่อร์ เปิดตัวเครื่องหล่อแรงดันสูง และสถาบัน LAMPA

กลุ่มวิจัยโลหะเบา (Light Alloys Research Group) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับบริษัท บูห์เล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีเปิดการใช้งานเครื่องหล่อแรงดันสูง (High Pressure Die Casting) พร้อมเปิดตัว สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านโลหวิทยาและการผลิตโลหะเบา หรือ แลมป้า (Light Alloys...   Read More

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2561 (ระดับบัณฑิตศึกษา)

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-PLCCompetition ครั้งที่ 13

นาย วิศิษฐ์ บุญพรหม นาย รุ่งโรจน์ แก้วศรี นาย ชยานันต์ เรื่องศรีธัญกิจ นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ได้รับ “รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม” จากการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-PLCCompetition ครั้งที่ 13 ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561  ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561...   Read More

บริษัท ภาลิกา จำกัด บริจาคครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 บริษัท ภาลิกา จำกัด บริจาคครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนจำนวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม จำนวน 4 ชุด มูลค่า 149,800 บาท แขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด มูลค่า 353,100...   Read More

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต ด้วย ผศ.ดร.วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยา นิพนธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21...   Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ในช่องทาง Active Recruitment ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ในช่องทาง Active Recruitment เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 002 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ในช่องทาง Active Recruitment ขึ้นเว็บไซต์ 28.3.2018

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ และศึกษาดูงานภาคอุตสาหการ ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอุสาหการ และ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ และศึกษาดูงานภาคอุตสาหการ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2561 ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 10 แห่ง ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าเยี่ยมชม อาจารย์ผู้รับผิดชอบในการเข้าเยี่ยม 1 บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสทรี จำกัด รศ.ดร.สุขสันติ์ ...   Read More

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.