ข่าวภาควิชา

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคการศึกษาที่ 2/2561)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในช่องทาง Active Recruitment ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในช่องทาง Active Recruitment ปีการศึกษา 2562 **นักเรียนที่มีรายชื่อขอให้แจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์ ภายในวันศุกร์ที่ 28 ธค.61 ก่อนเวลา 12.00 น. ติดต่อพี่ปู ที่เบอร์ 02-470-9177

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และ พิธีมอบทุนการศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ในวันที่จันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 พิธีมอบทุนการศึกษา โดยมีทุน กองทุน อ.พยูร เกตุกราย และ กองทุน พลตำรวจเอกสนั่น-สมถวิล ตู้จินดา มอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์อาวุโส มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับอาจารย์ประจำภาควิชาฯ

บรรยายห้วข้อ Marine Engineering and Inspection โดยคุณธนวัฒน์ ศิริเสถียร จาก Lloyd’s surveyor marine

วันที่ 16 พ.ย. 2561 คุณ ธนวัฒน์ ศิริเสถียร จาก Lloyd’s surveyor marine ได้ให้เกียรติมาร่วมบรรยาย ห้วข้อ Marine Engineering and Inspection ให้กับนักศึกษา วศ.อุตสาหการ ในรายวิชา PRE323 Welding engineering เนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบเรือ...   Read More

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม

ทีม REnovanic นายสรวิชญ์ พรหมนวล นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนางสาวอนงค์นาฏ เที่ยงตรง นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์ และ ผศ.ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา...   Read More

ฝึกงาน ปีการศึกษา 2561

เริ่มฝึกงานวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562

ผลงาน REnovanic: Turn Waste into Clean Energy

ผลงาน REnovanic: Turn Waste into Clean Energy 1 ใน 3 ผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น รุ่น 4 จัดโดย สวทช. ผลงานโดย นายสรวิชญ์ พรหมนวล นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ...   Read More

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

โครงการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ เข้าใจ มีความพร้อมในการวางแผนและบริหารจัดการตัวเอง ประยุกต์ใช้ความรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับ รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามความมุ่งหวังของนักศึกษาใหม่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561  เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้อง PE803 อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 8

นักศึกษาสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ มจธ. รับรางวัล Second Prize รายการ Delta Cup 2018

นักศึกษาสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ มจธ. รับรางวัล Second Prize รายการ Delta Cup 2018 ทีม AutoMED ประกอบด้วย นายกิตติพงษ์ เมาเพชรกาศ นายธิติวุฒิ ศรีฉลองรัตน์ และนายพสิษฐ์ ประคัลภวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี...   Read More

มจธ.ร่วม บูห์เล่อร์ เปิดตัวเครื่องหล่อแรงดันสูง และสถาบัน LAMPA

กลุ่มวิจัยโลหะเบา (Light Alloys Research Group) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับบริษัท บูห์เล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีเปิดการใช้งานเครื่องหล่อแรงดันสูง (High Pressure Die Casting) พร้อมเปิดตัว สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านโลหวิทยาและการผลิตโลหะเบา หรือ แลมป้า (Light Alloys...   Read More

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.