ข่าวภาควิชา

Project Day 2017

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดงานโปรเจคเดย์ ในวันที่ 29 พ.ค. 2560 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ส่งโปรสเตอร์ เพื่อนำเสนอผลงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4  ทั้งหมด 42 โปรสเตอร์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  ได้รับรางวัลที่ 2  เรื่อง เครื่องปลูกผักอัตโนมัติ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.พิเนษฐ์  ศรีโยธา 56070502204 นายกิตติภพ  จิตติคุณ...   Read More

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง PE803 อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 8 ภาคได้จัดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะจบออกไปทำงานจริง ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์การทำงาน ได้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานได้ดียิ่งขึ้น การเตรียมความพร้อมและปรับทัศนคติของนักศึกษาก่อนการฝึกงานภาคฤดูร้อนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

ข้อแนะนำการฝึกงาน ภาคการศึกษาพิเศษ 2559

ข้อแนะนำการฝึกงาน 2559 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมปฏิบัติการเครื่องกลด้าน Thermodynamics

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมปฏิบัติการเครื่องกลด้าน Thermodynamics วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 ทฤษฎี เวลา 8.30 – 11.30 ห้อง PE803 ปฎิบัติ เวลา 12.30 – 18.30 น. ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 1 55070500868...   Read More

ทำบุญภาควิชาฯ รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560

ภาควิชาฯ จัดงานทำบุญภาควิชาฯ และพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสของภาควิชา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 .

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อาษา ประทีปเสน ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.อาษา ประทีปเสน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560  ศ.ดร.ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหารได้มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี

โครงการไออีสัมพันธ์ ครั้งที่ 16

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการไออีสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ โดยภายในกิจกรรมประกอบไปด้วยการแข่งขันกีฬา การรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน และการประกวดดาวเดือน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2560

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล สถานศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1 นางสาว ณัชชา เทพมาลัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 2 นาย ณัฐวุฒิ พันธุ์เพิ่มพูล โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา จ.พังงา 3 นาย ไท สุทธิวัฒนาการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี...   Read More

กำหนดการฝึกงาน ปีการศึกษา 2559

กำหนดการฝึกงานอุตสาหกรรมปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ในช่องทาง Active Recruitment 2560

                                               ...   Read More

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.