Yearly Archives: 2017

บริษัท M5 Engineering (Thailand) จำกัด มอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา ในโครงการ MAGMA ACADEMY รุ่นที่ 1

สาขาวิศวกรรมหล่อโลหะและโลหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัท M5 Engineering (Thailand) จำกัด ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา การอบรมในโครงการ MAGMA ACADEMY รุ่นที่ 1 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กับบริษัท M5 Engineering (Thailand) จำกัด โดยมี รศ.ดร.เชาวลิต...   Read More

ชมรมมดอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์ ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา 1/2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 กองทุน อ.พยูร เกตุกราย นางสาวกัญญารัตน์ พุทสา 57070502233 กองทุน พลตำรวจเอกสนั่น-สมถวิล ตู้จินดา นายณัฐวุฒิ พันธุ์เพิ่มพูล 60070502203 นางสาวสายใจ กาญจนเทพ 60070500833 นางสาวพัชรี พับพา...   Read More

อบรมปฎิบัติการด้าน Thermodynamics (วันที่ 10 และ 17 กันยายน 2560)

ภาควิชาฯ จะเปิดอบรมปฎิบัติการด้าน Thermodynamics รอบละ 50 คนเท่านั้น รอบที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 นักศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ ที่จบไปแล้วสามารถแจ้งความประสงค์เข้าอบรม ภายในวันที่ 6 กันยายน...   Read More

Welcome นักศึกษาชั้นปี 1 PE/MCE

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560

รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ คุณณธิกา ยิ้มวิไล (พี่ปู) ที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 8

การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ การแข่งขัน RDC 2017 รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 58070502213  นายพรพัฒน์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 59070502207  นางสาวนพมาศ  กระแสร์เสียง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  

โครงการสัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2560

โครงการสัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอรินรีสอร์ทแอนด์สปา ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2560 การสัมมนาเรื่อง “การบริหารอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ” วัตถุประสงค์ • เพื่อการวางแผนกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน โดยคำนึงถึง ความรู้ ทักษะ ความสามารถตามภาระงาน • เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดแผนกลยุทธ์...   Read More

Project Day 2017

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดงานโปรเจคเดย์ ในวันที่ 29 พ.ค. 2560 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ส่งโปรสเตอร์ เพื่อนำเสนอผลงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4  ทั้งหมด 42 โปรสเตอร์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  ได้รับรางวัลที่ 2  เรื่อง เครื่องปลูกผักอัตโนมัติ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.พิเนษฐ์  ศรีโยธา 56070502204 นายกิตติภพ  จิตติคุณ...   Read More

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง PE803 อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 8 ภาคได้จัดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะจบออกไปทำงานจริง ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์การทำงาน ได้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานได้ดียิ่งขึ้น การเตรียมความพร้อมและปรับทัศนคติของนักศึกษาก่อนการฝึกงานภาคฤดูร้อนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.