Monthly Archives: August 2017

อบรมปฎิบัติการด้าน Thermodynamics (วันที่ 10 และ 17 กันยายน 2560)

ภาควิชาฯ จะเปิดอบรมปฎิบัติการด้าน Thermodynamics รอบละ 50 คนเท่านั้น รอบที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 นักศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ ที่จบไปแล้วสามารถแจ้งความประสงค์เข้าอบรม ภายในวันที่ 6 กันยายน...   Read More

Welcome นักศึกษาชั้นปี 1 PE/MCE

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560

รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ คุณณธิกา ยิ้มวิไล (พี่ปู) ที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 8

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.