Daily Archives: August 2, 2017

Welcome นักศึกษาชั้นปี 1 PE/MCE

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560

รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ คุณณธิกา ยิ้มวิไล (พี่ปู) ที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 8

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.