Monthly Archives: December 2017

โครงการอุต-เมคคาฯ อาสา ครั้งที่ 2

โครงการอุต-เมคคาฯ อาสา ครั้งที่ 2  ณ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา  ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี วันที่ 13-17 ธันวาคม 2560 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยจะทำการปรับปรุงสนานเด็กเล่น  ห้องน้ำ อาคารเรียน  ห้องสุมด   และศาลาของโรงเรียน

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.