Daily Archives: February 6, 2018

โครงการ Active Recruitment ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มจธ.

โครงการ Active Recruitment ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 (รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 1 มีนาคม 2561 ) คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพของกระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นักเรียนที่ศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ...   Read More

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.