อบรมปฎิบัติการด้าน Thermodynamics (วันที่ 10 และ 17 กันยายน 2560)

ภาควิชาฯ จะเปิดอบรมปฎิบัติการด้าน Thermodynamics
รอบละ 50 คนเท่านั้น
รอบที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560
รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560
นักศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ ที่จบไปแล้วสามารถแจ้งความประสงค์เข้าอบรม

ภายในวันที่ 6 กันยายน 2560 ผ่าน google forms

รอบที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1FICyM2KsRPjOnTFlSR33MWJ2nLh_D7aHg4toHhd5ofS7oQ/viewform?c=0&w=1

รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmLv55IK-VSyZQ3FVeDXl3KeLNhBe_FfLr4L4ZjCqtiX2xFA/viewform?c=0&w=1

Comments are closed.

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.