ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

กองทุน อ.พยูร เกตุกราย
นางสาวกัญญารัตน์ พุทสา 57070502233

กองทุน พลตำรวจเอกสนั่น-สมถวิล ตู้จินดา
นายณัฐวุฒิ พันธุ์เพิ่มพูล 60070502203
นางสาวสายใจ กาญจนเทพ 60070500833
นางสาวพัชรี พับพา 60070500859

กองทุนช่วยเหลือนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
นายจิรภัทร ศรีสนั่น 54211291

โดยภาควิชาฯ จะมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาฯ ชั้น 9

Comments are closed.

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.