โครงการ Active Recruitment ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มจธ.

โครงการ Active Recruitment

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หลักสูตรปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

รอบที่ 2 (รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 1 มีนาคม 2561 )

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพของกระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

 1. นักเรียนที่ศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ ต้องมีใบรับรองวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ติดต่อขอใบรับรองวุฒิการศึกษาได้ที่กระทรวงศึกษาธิการ)

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) พร้อมทั้งระบุว่าประสงค์จะสมัครสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  มายังภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ด้วยตนเองที่ชั้น 8 อาคารวิศววัฒนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ ส่งผ่านทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง

 

            โครงการ Active Recruitment

            ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

            126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

 

การพิจารณาคัดเลือกเพื่อการสัมภาษณ์  จะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่ประกอบด้วย

 1. ประวัติส่วนตัว ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และ E-mail
 2. ประวัติการศึกษา (Transcript แสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา)
 3. คะแนน GAT , PAT1, PAT3
 4. เรียงความ (ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4)
 • ทำไมถึงประสงค์ที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ของภาควิชาวิศวกรรม- อุตสาหการ มจธ.
 • นักเรียนมีคุณสมบัติและความเหมาะสมอย่างไรกับการเรียนที่ภาควิชานี้
 • ถ้านักเรียนได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในภาควิชาฯ นักเรียนมีความประสงค์จะทำสิ่งใดในภาควิชาบ้าง และต้องการความช่วยเหลืออย่างไรจากภาควิชาฯ
 1. เอกสารหรือหลักฐานที่รวบรวมเกี่ยวข้องกับผลงานและการศึกษา โดยมุ่งเน้นโครงงานวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์   ที่ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาได้เคยคิดค้นและดำเนินการมาแล้ว หรือทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  หากไม่มี ภาควิชาฯ อาจไม่พิจารณาดำเนินการในขั้นต่อไป  โดยเอกสารด้านในแฟ้มควรเป็นฉบับสำเนาเท่านั้น (ทางภาควิชาฯ   ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเอกสารใดๆ ที่นักเรียนส่งมา) 
 2. การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและได้รับรางวัลทางวิชาการ กีฬา ดนตรี และอื่นๆ (ระดับเขตการศึกษา ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ)

การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ

 • ผู้ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น (จากเอกสารแฟ้มสะสมผลงาน) จะประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ kmutt.ac.th และ Facebook : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มจธ. / PE&MCE (ประมาณเดือนมีนาคม 2561)
 • สอบสัมภาษณ์และประกาศผล (ประมาณเดือนมีนาคม 2561)

หมายเหตุ

 • ติดต่อสอบถาม หรือส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ คุณณธิกา ยิ้มวิไล โทร. 02-470-9177  E-mail : natika.yim@gmail.com
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Comments are closed.

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.