ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ในช่องทาง Active Recruitment 2560

       

                                                                                                                              เอกสารแนบท้ายประกาศ 1

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล         โรงเรียน
1 นาย กฤตธี สีหะสุนนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
2 นาย กัษณ นิรันดร์รุ่งเรือง โรงเรียนอัสสัมชัญ
3 นาย กีรติ กีรติกานต์ชัย โรงเรียนองครักษ์
4 นาย จิตรภานุ ทวีเศรษฐ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
5 นาย ชวัลวิทย์ วังธิยอง โรงเรียนอัสสัมชัญ
6 นาย ชัชวิศ โง้วตระกูล โรงเรียนรุ่งอรุณ
7 นางสาว ฐิชาภัสร์ วสิษฐ์ภัทรทวี โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์
8 นางสาว ณัชชา เทพมาลัย โรงเรียนจักรคำคณาทร
9 นาย ณัฐวุฒิ พันธุ์เพิ่มพูล โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
10 นางสาว ณิชกานต์ ศรีวัฒกพงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
11 นาย ไท สุทธิวัฒนาการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
12 นาย ธณาวิทย์ ช้างพันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
13 นาย ธนา เหล่าอมรพันธุ์กุล โรงเรียนเทพศิรินทร์
14 นาย นรวิชญ์ ธีระชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
15 นางสาว นฤมล ลิขิตพิทยา โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์
16 นางสาว เบญจวรรณ ธนันชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร
17 นาย ปภาวิชญ์ ลิมปวิทยากุล โรงเรียนเทพศิริทร์
18 นาย ปิยบุตร พะบุญรักษ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร
19 นางสาว มณฑา เอี่ยมเจริญวิทย์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชุปถัมภ์
20 นาย แม็ค เนาว์ยุ่นส์ โรงเรียนจักรคำคณาทร
21 นาย รัชชนนท์ เข็มกลัด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
22 นาย วชิรวิทย์ สุนทรพรเจริญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ชลบุรี
23 นางสาว วัชราภรณ์ ห่วงพวง โรงเรียนวัดทรงธรรม
24 นางสาว ศิริมนัส สุขเกษม โรงเรียนสตรีศึกษา
25 นาย ศิวกร บุญฉัตรสุริยา โรงเรียนวัดราชโอรส
26 นาย ศุกรีย์ ภวภุวดล โรงเรียนถาวรานุกูล
27 นาย ศุทธภาพ เลี่ยมวิทยานนท์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
28 นาย เศรษฐา จันทร์อ่อน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
29 นาย สุพศิน ศรียุทธไกร โรงเรียนอัสสัมชัญ
30 นางสาว สุวทัยวรรณ อินต๊ะสืบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
31 นางสาว ชนิตสิริ ชาญวิถี วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
32 นาย ชยพล กุลชนะพุฒิ โรงเรียนชลประทานวิทยาลัย
33 นางสาว ชลลดา ใจตรง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
34 นาย ชวิน เกยานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
35 นางสาว ชุตินาถ กิตติเรืองชาญ โรงเรียนระยองวิทยาคม
36 นาย ฐิฌานนท์ สุวัฑฒน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
37 นาย ธนวิชญ์ อาจไพวัลย์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
38 นาย ปิติกุล โชคเชาว์รัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ระยอง
39 นางสาว ปุณณัฐ จูมสันเที๊ยะ โรงเรียนดัดดรุณี
40 นาย พรพิพัฒน์ อำไพ โรงเรียนตราษตระการคุณ
41 นาย รามิล อรุณเพลิด วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
42 นาย วีรภัทร โค้ววารินทร์ โรงเรียนอยุธาวิทยาลัย
43 นาย ศุภพัฒน์ ศิวะพรชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

 

                                                                                                                              เอกสารแนบท้ายประกาศ 2

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

 

ลำดับที่ สอบสัมภาษณ์ เวลา สถานที่
1 – 30 9.00 – 12.00 น. ห้อง PE802  อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 8
31 – 43 13.00 – 16.00 น. ห้อง PE802  อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 8

                                                                                                                                 

ข้อปฏิบัติ

  • ขอให้นักเรียนนำหลักฐานบัตรประจำตัวหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้และแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบสัมภาษณ์
  • ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 ให้นักเรียนรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมอุตสา-หการ ชั้น 8 อาคารวิศววัฒนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)  เวลา 9.00 น. สำหรับลำดับที่ 1-30 และเวลา 13.00 น. สำหรับลำดับที่ 31-43
  • ให้นักเรียนเตรียมตัวเพื่อนำเสนอสาระสำคัญของ Portfolio และหากมีเอกสารอื่นเพิ่มเติมขอให้นำมาแสดงแก่กรรมการสอบสัมภาษณ์
  • อาจมีคำถามเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ และ/หรือ ฟิสิกส์ ประกอบการสัมภาษณ์
  • นักเรียนที่ยังไม่ได้เลือกหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ใน Portfolio ต้องตัดสินใจเลือกในวันสอบสัมภาษณ์
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไม่สนับสนุนให้ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษานำพาหนะส่วนตัวมา

มหาวิทยาลัยเนื่องจากมีพื้นที่จอดจำกัด แต่หากจำเป็นต้องนำพาหนะส่วนตัวมาเอง สามารถจอดได้ ณ อาคารจอดรถด้านหน้ามหาวิทยาลัย ในอัตราค่าจอด 10 บาทต่อชั่วโมง

……………………………………………………………………..

น้อง ๆ นักเรียนที่มีรายชื่อ สอบสัมภาษณ์ Active Recruitment 2560

ขอให้โทรมายืนยันการเข้าสัมภาษณ์ ภายในวัน พุธ ที่ 1 มีนาคม 2560 ด้วยค่ะ

(พี่ปู 02-470-9177)

 

 

 

Comments are closed.

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.