ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2560

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล สถานศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
1 นางสาว ณัชชา เทพมาลัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
2 นาย ณัฐวุฒิ พันธุ์เพิ่มพูล โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา จ.พังงา
3 นาย ไท สุทธิวัฒนาการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
4 นาย ปิยบุตร พะบุญรักษ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
5 นางสาว วัชราภรณ์ ห่วงพวง โรงเรียนวัดทรงธรรม
6 นาย วีรภัทร โค้ววารินทร์ โรงเรียนออยุธาวิทยาลัย
7 นาย ศิวกร บุญฉัตรสุริยา โรงเรียนวัดราชโอรส
8 นาย เศรษฐา จันทร์อ่อน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
9 นาย รัชชนนท์ เข็มกลัด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1 นาย กฤตธี สีหะสุนนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
2 นาย กัษณ นิรันดร์รุ่งเรือง โรงเรียนอัสสัมชัญ
3 นางสาว ชลลดา ใจตรง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
4 นาย ชวัลวิทย์ วังธิยอง โรงเรียนอัสสัมชัญ
5 นาย ชัชวิศ โง้วตระกูล โรงเรียนรุ่งอรุณ
6 นางสาว ฐิชาภัสร์ วสิษฐ์ภัทรทวี โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์
7 นาย ฐิฌานนท์ สุวัฑฒน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
8 นางสาว ณิชกานต์ ศรีวัฒกพงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
9 นาย ธนา เหล่าอมรพันธุ์กุล โรงเรียนเทพศิรินทร์
10 นาย ปภาวิชญ์ ลิมปวิทยากุล โรงเรียนเทพศิริทร์
11 นาย ปิติกุล โชคเชาว์รัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ระยอง
12 นาย พรพิพัฒน์ อำไพ โรงเรียนตราษตระการคุณ
13 นางสาว ศิริมนัส สุขเกษม โรงเรียนสตรีศึกษา
14 นาย ศุกรีย์ ภวภุวดล โรงเรียนถาวรานุกูล
15 นาย ชยพล กุลชนะพุฒิ โรงเรียนชลประทานวิทยาลัย
16 นาย ธนวิชญ์ อาจไพวัลย์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
17 นาย สุพศิน ศรียุทธไกร โรงเรียนอัสสัมชัญ
** นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อพร้อมรายละเอียดการชำระเงินยืนยันสิทธิ์ฯ  ติดตามข้อมูลได้ที่   http://admission.kmutt.ac.th/announce

Comments are closed.

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.