ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อาษา ประทีปเสน ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.อาษา ประทีปเสน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560  ศ.ดร.ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหารได้มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี


Comments are closed.

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.