ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมปฏิบัติการเครื่องกลด้าน Thermodynamics

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมปฏิบัติการเครื่องกลด้าน Thermodynamics
วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560
ทฤษฎี เวลา 8.30 – 11.30 ห้อง PE803
ปฎิบัติ เวลา 12.30 – 18.30 น.
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 55070500868 สันติสุข สุขศิริ
2 55070500865 ศรัญรัตน์ บุญวาสนะนันท์
3 55070500819 ประดิษฐ์ธร พัชรอุบลเกษม
4 55070500839 อภิสิทธิ์ พบพานทอง
5 55070500850 ฐิติคุณ จงคงคา
6 53211256 อิสรียา กุ้ยอ่อน
7 54211246 สิริกร สติมานนท์
8 55070500856 นายนันทเวช หลงละเลิง
9 54211230 พัชรินทร์ ชินกลาง
10 53211238 วัชรพล กุลราช
11 54211276 วุฒิพร ลิขิตอนุสรณ์
12 55070500876 กฤติกา ลีเศรษฐเลิศ
13 54211226 บุษบงกช คชธรรมรัตน์
14 55070500882 นิจทิชานันธิ์ ทองพนารักษ์
15 53211248 อภิวัฒน์ อำพาส
16 54211254 นายจีรพงศ์ เจริญพัฒนศิริกุล
17 55070500807 ณัฐชา พงค์ธเนศวร
18 55070500852 ทัตชญา เมธากิตติกูล
19 55070500808 ณัฐนันท์ น้อยวิจิตร
20 56070500884 นายกมลชัย ศรีประสิทธิ์
21 55070500805 ชนินทร์พันธ์ เอกศิรประภา
22 54211234 ภาณุภัค ศีลสัตยาวงศ์
23 54211265 ธาริณี ทิพยจันทร์
24 55070500825 นาย พิตตินันท์ พันธ์เนตร
25 55070500863 Rittirong sanitkum
26 55070500857 ปรัศนีย์ เลิศวงษ์วิภูษณะ
27 54211213 ชัชชัย ธงถาวรสุวรรณ
28 55070500855 นัฐรี ครองยุติ
29 55070500846 กิจจา วนิชย์ถนอม
30 55070500821 พชรพล รงรอง
31 55070500864 วรรณิศา ยิ่งเจริญธนา
32 55070500833 สิริภพ จุลนิพิฐวงษ์
33 54211279 Sakda Ketitham
34 55070500853 ธนาวุฒิ ตั้งงามจิตต์
35 52211231 นิศานาถ เรืองคำ
36 55070500823 พัชรินทร์ อธิปัตยกุล
37 55070500843 นางสาวกชกร เชื้อบุญ
38 53211285 วนัส ชูจิตร
39 55070500803 จิระพัฒน์ คำนึงผล
40 กมลชนก สุรภาพ
41 55070500844 น.ส.กมลชนก สุรภาพ
42 55070500832 Supachai Netwichien
43 54211286 เกษฎาภรณ์ ศรีประสาน
44 55070500883 นายพิเชฐ ภิบาลกุล
45 54211290 นายปวริศ สุขจิตต์
46 53211219 ธนพัฒน์ จู่คำสี
47 55070500882 นิจทิชานันธิ์ ทองพนารักษ์
48 55070502245 พงศกร โพธิ์พิมล
49 55070500813 นันท์ณภัทร ทองนวล
50 55070500861 ภัทธิรา บุญมาติด

Comments are closed.

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.