โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง PE803 อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 8
ภาคได้จัดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะจบออกไปทำงานจริง ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์การทำงาน ได้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานได้ดียิ่งขึ้น การเตรียมความพร้อมและปรับทัศนคติของนักศึกษาก่อนการฝึกงานภาคฤดูร้อนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

Comments are closed.

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.