โครงการสัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2560

โครงการสัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2560
ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอรินรีสอร์ทแอนด์สปา
ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2560

การสัมมนาเรื่อง “การบริหารอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ”

วัตถุประสงค์
• เพื่อการวางแผนกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน โดยคำนึงถึง ความรู้ ทักษะ ความสามารถตามภาระงาน
• เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดแผนกลยุทธ์ ในแต่ละด้านขององค์กร
• เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจในกรอบและแผนอัตรากำลังคนสำหรับการรองรับ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับกำลังคนในอนาคต
• เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสภาพของทรัพยากรของหน่วยงานในอนาคต
• เพื่อเสริมสร้างความรัก สามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในภาควิชาฯ

 

Comments are closed.

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.