คณาจารย์

ผศ. นิธิ บุรณจันทร์

ผศ. นิธิ บุรณจันทร์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Mail: initjant@kmutt.ac.th
Tel: 9175

ผศ. ดร.สมบุญ เจริญวิไลศิริ

ผศ. ดร.สมบุญ เจริญวิไลศิริ

เลขานุการภาควิชาฯ

Mail: isomsiri@kmutt.ac.th
Tel: 9199

ดร.อุษณีษ์ คำพูล

ดร.อุษณีษ์ คำพูล

อาจารย์ประจำภาควิชา

Mail: ussaneei.pur@kmutt.ac.th
Tel: -

ผศ. พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล

ผศ. พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล

อาจารย์ประจำภาควิชา

Mail: ipocasdi@kmutt.ac.th
Tel: 9172

ผศ. ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

ผศ. ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

Mail: charoenchai.kho@kmutt.ac.th
Tel: 9178

ผศ. ดร.อภินันทนา อุดมศักดิกุล

ผศ. ดร.อภินันทนา อุดมศักดิกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

Mail: apinanthana.udo@kmutt.ac.th
Tel: 9295

อ.นพณรงค์ ศิริเสถียร

อ.นพณรงค์ ศิริเสถียร

อาจารย์ประจำภาควิชา

Mail: nopnarong@yahoo.com
Tel: -

ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง

ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง

อาจารย์ประจำภาควิชา

Mail: paiboon.cho@kmutt.ac.th
Tel: 9189

อ.เจษฎา จันทวงษ์โส

อ.เจษฎา จันทวงษ์โส

อาจารย์ประจำภาควิชา

Mail: chainarint.jun@kmutt.ac.th
Tel: 9185

ดร.ศุภฤกษ์ บุญเทียร

ดร.ศุภฤกษ์ บุญเทียร

อาจารย์ประจำภาควิชา

Mail: Supparerk.boo@kmutt.ac.th
Tel: 9188

รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร

รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร

อาจารย์ประจำภาควิชา

Mail: -
Tel: 9188

ดร.ก้องเกียรติ ปุภรัตนพงษ์

ดร.ก้องเกียรติ ปุภรัตนพงษ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

Mail: kongkiat.pup@kmutt.ac.th
Tel: 9188

ดร.พงษ์ศักดิ์ ถึงสุข

ดร.พงษ์ศักดิ์ ถึงสุข

อาจารย์ประจำภาควิชา

Mail: ptuengsook@yahoo.com
Tel: 9185

อ.สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ

อ.สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ

อาจารย์ประจำภาควิชา

Mail: sujin.ton@kmutt.ac.th
Tel: 9678

รศ. ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์

รศ. ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์

อาจารย์ประจำภาควิชา

Mail: bovornchok.poo@kmutt.ac.th
Tel: 9674

ศ. ดร.อาษา ประทีปเสน

ศ. ดร.อาษา ประทีปเสน

อาจารย์ประจำภาควิชา

Mail: iasaasen@kmutt.ac.th
Tel: -

ผศ. มงคล สีนะวัฒน์

ผศ. มงคล สีนะวัฒน์

อาจารย์ประจำภาควิชา

Mail: mseenawat@yahoo.com
Tel: 9192

รศ. ดร.สุขสันติ์ พรหมบัญพงศ์

รศ. ดร.สุขสันติ์ พรหมบัญพงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

Mail: suksan.pro@kmutt.ac.th
Tel: 9182

ผศ. ดร.ไชยา ดำคำ

ผศ. ดร.ไชยา ดำคำ

อาจารย์ประจำภาควิชา

Mail: chaiya.dum@kmutt.ac.th
Tel: 9182

อ.พงษ์ศักดิ์ เทวินภิบาลพันธุ์

อ.พงษ์ศักดิ์ เทวินภิบาลพันธุ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

Mail: pongsak.tev@kmutt.ac.th
Tel: 9182

ดร.อนันทวิทย์ ตู้จินดา

ดร.อนันทวิทย์ ตู้จินดา

อาจารย์ประจำภาควิชา

Mail: anantawit.tuc@kmutt.ac.th
Tel: 9182

ผศ. ดร.วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล

ผศ. ดร.วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล

อาจารย์ประจำภาควิชา

Mail: -
Tel: -

รศ. ดร.เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์

รศ. ดร.เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์

อาจารย์ประจำภาควิชา

Mail: ituaiwat@kmutt.ac.th
Tel: 9174

ดร.ช่อแก้ว จตุรานนท์

ดร.ช่อแก้ว จตุรานนท์

อาจารย์ประจำภาควิชา

Mail: chorkaew.jat@kmutt.ac.th
Tel: 9182

ดร.พิเนษฐ์ ศรีโยธา

ดร.พิเนษฐ์ ศรีโยธา

อาจารย์ประจำภาควิชา

Mail: pinet.sri@kmutt.ac.th
Tel: 9184

อ.สุทิน ชาญณรงค์

อ.สุทิน ชาญณรงค์

อาจารย์ประจำภาควิชา

Mail: suthin.cha@kmutt.ac.th
Tel: 9180

อ.ชนากานต์ แคล้วอ้อม

อ.ชนากานต์ แคล้วอ้อม

อาจารย์ประจำภาควิชา

Mail: carnegia_as@hotmail.com
Tel: 9180

ดร.เชษฐพงษ์ จรรยาอนุรักษ์

ดร.เชษฐพงษ์ จรรยาอนุรักษ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

Mail: chettapong.jan@kmutt.ac.th
Tel: -

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.