วิจัย/บริการวิชาการ

General Research Areas

 Foundry and metallurgy

 Welding, sheet metal, and surface technology

 Nondestructive evaluation

 Advanced planning, optimization, and sustainable supply chain

 Quality, reliability, and applied statistics

 Manufacturing systems and laser cutting

 Automation and mechatronics

 

 

Metallurgy and Foundry

โรงประลองการหลอมโลหะ

เตาคิวโปลา (สถานศึกษาเดียวในประเทศที่มีเตาหลอมประเภทนี้)

 เตา Crucible (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก)

 เตา Induction (กลุ่มเหล็กเหนียว)

 การทำกระสวน (Pattern)

 

ห้องทดสอบสมบัติของทรายหล่อ (คาดเป็นเพียงไม่กี่แห่งของสถานศึกษาในประเทศไทยที่มีการเปิดสอนการทดสอบทรายเพื่อให้ครบวงจรการควบคุมคุณภาพในงานหล่อ)

ห้องทดสอบส่วนผสมทางเคมีด้วยเครื่อง Optical Emission Spectrometer เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทางด้านโลหะวิทยาและงานหล่อโลหะ ใช้สำหรับวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี ใช้สำหรับงานสอน วิจัยและบริการวิชาการ

Research and Other Facilities

 โปรแกรมจำลองการไหลของน้ำโลหะ MAGMA 5.2 (ได้รับการสนับสนุนเพื่อการเรียนการสอนจากบริษัท MAGMA แห่งเยอรมันนี ผ่านบริษัท M5 ในประเทศไทย มูลค่าโปรแกรมมากกว่า 2 ล้านบาท)

 การเรียนการสอนเน้นการปฎิบัติประกอบการ Simulation ที่ใช้ในงานวิจัยในการค้นหาสูตรโลหะใหม่ๆ

 มีการรวมกลุ่ม Light Alloy Research

 เครื่องทดสอบการคืบตัวโดยใช้แรงกด เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเอง โดยได้รับการสนุนงบประมาณบางส่วนจากงบวิจัย NRU สามารถใช้ทดสอบผลของส่วนผสมทางเคมี ผลของกระบวนการทางความร้อน ต่อการเกิดการยืดตัว เหมาะสำหรับใช้ในงานวิจัย

 เครื่องกำหนดโครงสร้างจุลภาค เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเอง โดยได้รับการสนุนงบประมาณบางส่วนจากงบวิจัย NRU สามารถใช้ศึกษาโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสม ณ อุณหภูมิที่กำหนด โดยการทำให้เกิดการแข็งตัวอย่างฉับพลันเหมาะสำหรับใช้ในงานวิจัย

 
 
 

Laser Machining Laboratory

  We are one and only research group actively working on laser micromachining processes and their relevant hybrid machining technology in Thailand, and being a leading one in the SEA region.

  Since 2014, we have had 8 international journal papers (WoS) and
17 international conference articles indexed in Scopus.

  Industry outreach:

  Betagro (PCL): Laser cleaning of food stains

  Ocean glass (PCL): Laser cutting/trimming of wine glass

  Solartron (PCL): Cutting of polymer film for solar cell manufacturing


 
 

Welding Engineering Research Areas

Advanced Welding Processes and Controls

  Welding Procedure Development

  Welding Arc and metal transfer observation

  Laser Welding

Welding Metallurgy

  Weldability of Materials

  Corrosion in Weld Metal and HAZ

  Failure Analysis and Life assessment

Welding Engineering Design and Simulation

 Heat Flow Analysis

 Stress analysis and FEM

Nondestructive Evaluation

 Electromagnetic Evaluation

 Acoustic Emission and Corrosion Monitoring

 Ultrasonic Evaluation of materials

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.