• บรรยายห้วข้อ Marine Engineering and Inspection โดยคุณธนวัฒน์ ศิริเสถียร จาก Lloyd’s surveyor marine

  วันที่ 16 พ.ย. 2561 คุณ ธนวัฒน์ ศิริเสถียร จาก Lloyd’s surveyor marine ได้ให้เกียรติมาร่วมบรรยาย ห้วข้อ Marine Engineering and Inspection ให้กับนักศึกษา วศ.อุตสาหการ ในรายวิชา PRE323 Welding engineering เนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบเรือ...   Read More

  ขอแสดงความยินดีและชื่นชม

  ทีม REnovanic นายสรวิชญ์ พรหมนวล นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนางสาวอนงค์นาฏ เที่ยงตรง นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์ และ ผศ.ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา...   Read More

  ฝึกงาน ปีการศึกษา 2561

  เริ่มฝึกงานวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562

  ผลงาน REnovanic: Turn Waste into Clean Energy

  ผลงาน REnovanic: Turn Waste into Clean Energy 1 ใน 3 ผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น รุ่น 4 จัดโดย สวทช. ผลงานโดย นายสรวิชญ์ พรหมนวล นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ...   Read More

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.