• ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21

  ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต ด้วย ผศ.ดร.วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยา นิพนธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21...   Read More

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ในช่องทาง Active Recruitment ปีการศึกษา 2561

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ในช่องทาง Active Recruitment เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 002 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ในช่องทาง Active Recruitment ขึ้นเว็บไซต์ 28.3.2018

  โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ และศึกษาดูงานภาคอุตสาหการ ประจำปีการศึกษา 2560

  ตามที่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอุสาหการ และ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ และศึกษาดูงานภาคอุตสาหการ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2561 ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 10 แห่ง ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าเยี่ยมชม อาจารย์ผู้รับผิดชอบในการเข้าเยี่ยม 1 บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสทรี จำกัด รศ.ดร.สุขสันติ์ ...   Read More

  โครงการอบรมการใช้ซอฟท์แวร์การจำลองกระบวนการหล่อโลหะ MAGMASOFT: MAGMA Academy รุ่นที่ 2

  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมหล่อโลหะและโลหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ภายใต้โครงการอบรมการใช้ซอฟท์แวร์การจำลองกระบวนการหล่อโลหะ MAGMASOFT: MAGMA Academy รุ่นที่ 2 เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานสัมมนา MAGMA UGM “MAGMASOFT Casting Quality Solution” สำหรับกลุ่มผู้ใช้...   Read More

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.