• ผลงาน REnovanic: Turn Waste into Clean Energy

  ผลงาน REnovanic: Turn Waste into Clean Energy 1 ใน 3 ผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น รุ่น 4 จัดโดย สวทช. ผลงานโดย นายสรวิชญ์ พรหมนวล นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ...   Read More

  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

  โครงการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ เข้าใจ มีความพร้อมในการวางแผนและบริหารจัดการตัวเอง ประยุกต์ใช้ความรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับ รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามความมุ่งหวังของนักศึกษาใหม่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561  เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้อง PE803 อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 8

  นักศึกษาสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ มจธ. รับรางวัล Second Prize รายการ Delta Cup 2018

  นักศึกษาสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ มจธ. รับรางวัล Second Prize รายการ Delta Cup 2018 ทีม AutoMED ประกอบด้วย นายกิตติพงษ์ เมาเพชรกาศ นายธิติวุฒิ ศรีฉลองรัตน์ และนายพสิษฐ์ ประคัลภวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี...   Read More

  มจธ.ร่วม บูห์เล่อร์ เปิดตัวเครื่องหล่อแรงดันสูง และสถาบัน LAMPA

  กลุ่มวิจัยโลหะเบา (Light Alloys Research Group) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับบริษัท บูห์เล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีเปิดการใช้งานเครื่องหล่อแรงดันสูง (High Pressure Die Casting) พร้อมเปิดตัว สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านโลหวิทยาและการผลิตโลหะเบา หรือ แลมป้า (Light Alloys...   Read More

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.