• โครงการสัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2560

    โครงการสัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอรินรีสอร์ทแอนด์สปา ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2560 การสัมมนาเรื่อง “การบริหารอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ” วัตถุประสงค์ • เพื่อการวางแผนกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน โดยคำนึงถึง ความรู้ ทักษะ ความสามารถตามภาระงาน • เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดแผนกลยุทธ์...   Read More

    Project Day 2017

    คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดงานโปรเจคเดย์ ในวันที่ 29 พ.ค. 2560 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ส่งโปรสเตอร์ เพื่อนำเสนอผลงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4  ทั้งหมด 42 โปรสเตอร์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  ได้รับรางวัลที่ 2  เรื่อง เครื่องปลูกผักอัตโนมัติ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.พิเนษฐ์  ศรีโยธา 56070502204 นายกิตติภพ  จิตติคุณ...   Read More

    โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

    เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง PE803 อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 8 ภาคได้จัดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะจบออกไปทำงานจริง ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์การทำงาน ได้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานได้ดียิ่งขึ้น การเตรียมความพร้อมและปรับทัศนคติของนักศึกษาก่อนการฝึกงานภาคฤดูร้อนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.