ข่าวภาควิชา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2565  (รอบที่ 4) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2565 ลำดับที่   ชื่อ – สกุล สถานศึกษา 1 นาย พุทธิพงษ์ จัยสิน...   Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในช่องทาง Active Recruitment รอบที่ 2 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในช่องทาง Active Recruitment รอบที่ 2 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Link ประกาศฉบับเต็ม รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล...   Read More

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา 2/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในช่องทาง Active Recruitment รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มจธ.

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์   สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน 1 นาย ภาณุวิชญ์ รักใหม่ จุ๋งฮัวโซะเซียว 2 นาย ทัศน์พล สินเมือง...   Read More

เปิดรับนักศึกษาแบบบุคคลภายนอก (สำหรับผู้สนใจวิศวกรรมการเชื่อม)

โครงการ ชลิต อินดัสทรี อวอร์ด 2021

โครงการ “ชลิต อินดัสทรี อวอร์ด 2021” มอบรางวัลโครงงานปริญญานิพนธ์ดีเด่นด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ประจำปี 2564 พิธีมอบรางวัลโครงการ “ชลิต อินดัสทรี อวอร์ด 2021” โครงงานปริญญานิพนธ์ดีเด่นด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ประจำปี 2564 โดยความร่วมมือของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด...   Read More

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ 3/2564)

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ 3/2564 เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 กองทุน ผศ.พยูร เกตุกราย จำนวน 2 ทุน และทุนการศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 21 ทุน พิจารณาเป็นรายปี  โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ กองทุน ผศ.พยูร...   Read More

ขอขอบพระคุณ บริษัท สวัสดิ์อุดม เอ็นจิเนียริ่ง(ระยอง) จำกัด มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

บริษัท สวัสดิ์อุดม เอ็นจิเนียริ่ง(ระยอง) จำกัด ได้บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อเป็นทุนการศึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนทางด้านการเงิน

ประกาศ ชมอ. มจธ. 05/2564 (รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา เพิ่มเติม)

ประกาศ ชมอ. มจธ. 05/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจกับนักศึกษา เกี่ยวกับภาควิชาฯ และมหาวิทยาลัย หลักสูตร ข้อมูลทางการศึกษา การลงทะเบียน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ  ระเบียบมหาวิทยาลัย การสืบค้นหนังสือห้องสมุด การเรียนในรูปแบบออนไลน์ LEB2 My Classroom...   Read More

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.