หลักสูตรระดับปริญญาตรี (สำหรับหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2559)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ภาควิชาเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาศึกษา 4 ปี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 149 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร และ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาศึกษา 4 ปี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 148 หน่วยกิต


วิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Production Engineering: PE) มจธ. เป็นหลักสูตรที่เน้นความสำคัญของทั้งกลุ่มวิชา Production Engineering และ Industrial Engineering ควบคู่และสอดคล้องกันไป ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สำเร็จการ ศึกษามีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมการผลิตที่ดีเยี่ยม พร้อมด้วยความรู้ด้านการบริหารจัดการ โดยสามารถวิเคราะห์ วางแผน ควบคุมระบบการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ และการบริหารองค์กรการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเชิงระบบ ซึ่งเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนกว่าหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยแห่งอื่น นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการต้องปฏิบัติวิชาการทางวิศวกรรมแขนงต่างๆ อย่างครบถ้วนตามเอกลักษณ์แห่งความเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เพื่อความเป็นวิศวกรที่รู้งานสู้งานแบบอย่าง วิศวกรบางมด

สำหรับหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2559 ได้เพิ่มการเรียนการสอนในลักษณะสหกิจเพิ่มเติม โดยนักศึกษาปี 4 ที่เลือกลงวิชาสหกิจศึกษาในภาคการ ศึกษาที่ 2 จะต้องเข้าไปทำงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรมในเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา

 

หลักสูตร ปกติ สหกิจศึกษา
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 149 149 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 31 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 112 112 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 21 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 28 28 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 60 63 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 หน่วยกิต

ดาวน์โหลด วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ปี 1
 • ภาคการศึกษาที่ 1
 • GEN 101
  พลศึกษา
  1(0-2-2)
 • LNG 101
  ภาษาอังกฤษทั่วไป
  3(3-0-6)
 • MTH 101
  คณิตศาสตร์ 1
  3(3-0-6)
 • CHM 103
  เคมีพื้นฐาน
  3(3-0-6)
 • CHM 160
  ปฏิบัติการเคมี
  1(0-3-2)
 • PHY 103
  ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1
  3(3-0-6)
 • PHY 191
  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
  1(0-2-2)
 • PRE 115
  เขียนแบบการผลิต
  3(2-3-6)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  18
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  18

  .

 • ภาคการศึกษาที่ 2
 • LNG 102
  ภาษาอังกฤษเชิงเทคนิค
  3(3-0-6)
 • MTH 102
  คณิตศาสตร์ 2
  3(3-0-6)
 • PHY 104
  ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 2
  3(3-0-6)
 • PHY 192
  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
  1(0-2-2)
 • GEN 111
  มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต
  3(3-0-6)
 • PRE 113
  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร
  3(2-2-6)
 • PRE 133
  วัสดุวิศวกรรม
  3(3-0-6)
 • PRE 241
  ปฏิบัติการโลหการ
  1(0-3-2)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  20
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  40

  .

ปี 2
 • ภาคการศึกษาที่ 1
 • LNG 103
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน
  3(3-0-6)
 • GEN 121
  ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
  3(3-0-6)
 • MTH 201
  คณิตศาสตร์ 3
  3(3-0-6)
 • PRE 242
  โลหการ
  3(2-3-6)
 • PRE 261
  กรรมวิธีการผลิต
  3(3-0-6)
 • PRE 265
  การประลองทางวิศวกรรมอุตสาหการ
  3(0-8-6)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  18
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  58

  .

 • ภาคการศึกษาที่ 2
 • GEN 231
  มหัศจรรย์แห่งความคิด
  3(3-0-6)
 • EEE 102
  เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 (ไฟฟ้ากำลัง)
  3(2-3-6)
 • MEE 214
  กลศาสตร์วิศวกรรม
  3(3-0-6)
 • PRE 221
  เทคโนโลยีการเชื่อมและการขึ้นรูปโลหะแผ่น
  2(1-3-4)
 • PRE 231
  เทคโนโลยีการหล่อโลหะ
  2(1-3-4)
 • PRE 271
  สถิติเชิงวิศวกรรมอุตสาหการ
  3(3-0-6)
 • PRE 331
  อุณหพลศาสตร์
  3(3-0-6)
 • PRE 332
  ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมเครื่องกล
  1(0-3-2)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  20
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  78

  .

ปี 3
 • ภาคการศึกษาที่ 1
 • PRE 211
  เครื่องมือกลขั้นสูง
  2(1-3-4)
 • PRE 313
  หลักการตัดโลหะ
  2(1-3-4)
 • PRE 323
  วิศวกรรมการเชื่อมประสานโลหะ
  3(2-3-6)
 • PRE 333
  วิศวกรรมหล่อโลหะ
  3(2-3-6)
 • PRE 373
  หลักการควบคุมคุณภาพ
  3(3-0-6)
 • PRE 382
  การศึกษางาน
  3(3-0-6)
 • GEN xxx
  วิชาเลือกทางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  3(x-x-x)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  19
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  97

  .

 • ภาคการศึกษาที่ 2
 • INC 102
  พื้นฐานการวัดและการควบคุมกระบวนการผลิต
  3(2-2-6)
 • PRE 315
  กลศาสตร์ของแข็งและการออกแบบเครื่องจักรกล
  3(3-0-6)
 • PRE 360
  วิศวกรรมการบำรุงรักษาทวีผล
  3(3-0-6)
 • PRE 381
  การวิจัยการดำเนินงาน
  3(3-0-6)
 • PRE 383
  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
  3(3-0-6)
 • PRE 394
  ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
  3(3-0-6)
 • GEN 241
  ความงดงามแห่งชีวิต
  3(3-0-6)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  21
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  118

  .

 • ภาคการศึกษาฤดูร้อน
 • PRE 300
  ฝึกงานอุตสาหกรรม
  2(S/U)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  2
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  120

  .

ปี 4
 • ภาคการศึกษาที่ 1
 • PRE 482
  การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
  3(3-0-6)
 • PRE 485
  การบริหารการผลิต
  3(3-0-6)
 • PRE 491
  การศึกษาโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
  1(0-3-2)
 • PRE 351
  การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ
  3(3-0-6)
 • GEN xxx
  วิชาเลือกทางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2
  3(x-x-x)
 • XXX xxx
  วิชาเลือกเสรี 1
  3(x-x-x)
 • XXX xxx
  วิชาเลือกเสรี 2
  3(x-x-x)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  19
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  139

  .

 • ภาคการศึกษาที่ 2
 • PRE 412
  วิศวกรรมเครื่องมือ
  3(2-3-6)
 • PRE 451
  ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
  3(2-2-6)
 • PRE 492
  โครงงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
  3(0-6-9)
 • PRE xxx
  วิชาเลือกทางวิศวกรรมอุตสาหการ
  3(x-x-x)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  151

  .

 • ภาคการศึกษาที่ 2
 • (กรณีสหกิจศึกษา)
 • PRE 401
  สหกิจศึกษา
  9(0-35-18)
 • PRE 492
  โครงงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
  3(0-6-9)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  151

  .

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

หลักสูตรสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronic Engineering: MCE) สำหรับ มจธ. เป็นหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์มุ่งเน้นที่จะสนับสนุนงานทางด้านการผลิต โดยมีความสามารถในการผสมผสานความรู้จากแต่ละสาขาวิชาทั้งอุตสาหการ ไฟฟ้า และเครื่องกล สามารถมองเห็นภาพได้ว่าต้องใช้ศาสตร์ไหนเพื่อการอะไร ในการออกแบบ สร้าง และควบคุมกระบวนการผลิตและเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้ในการผลิตได้ รวมถึงสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นเมคคาทรอนิกส์ได้

 

หลักสูตร ปกติ
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 148 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 111 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 35 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 46 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ดาวน์โหลด วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ปี 1
 • ภาคการศึกษาที่ 1
 • LNG 101
  ภาษาอังกฤษทั่วไป
  3(3-0-6)
 • MTH 101
  คณิตศาสตร์ 1
  3(3-0-6)
 • PHY 103
  ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1
  3(3-0-6)
 • PHY 191
  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
  1(0-2-2)
 • GEN 101
  พลศึกษา
  1(0-2-2)
 • PRE 113
  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร
  3(2-2-6)
 • PRE 115
  การเขียนแบบการผลิต
  3(2-3-6)
 • PRE 113
  วัสดุวิศวกรรม
  3(3-0-2)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  20
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  20

  .

 • ภาคการศึกษาที่ 2
 • MTH 102
  คณิตศาสตร์ 2
  3(3-0-6)
 • PHY 104
  ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 2
  3(3-0-6)
 • PHY 192
  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
  1(0-2-2)
 • CHM 103
  เคมีพื้นฐาน
  3(3-0-6)
 • CHM 160
  ปฏิบัติการการเคมี
  1(0-3-2)
 • GEN 111
  มนุษย์กับจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต
  3(3-0-6)
 • EEE 105
  ระบบไฟฟ้า
  3(3-0-6)
 • PRE 103
  เทคโนโลยีการผลิต
  2(1-3-2)
 • PRE 155
  เขียนแบบเมคคาทรอนิกส์
  2(1-3-4)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  21
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  41

  .

ปี 2
 • ภาคการศึกษาที่ 1
 • LNG 102
  ภาษาอังกฤษเชิงเทคนิค
  3(3-0-6)
 • MTH 201
  คณิตศาสตร์ 3
  3(2-3-6)
 • EEE 102
  เทคโนโลยีไฟฟ้า 1(ไฟฟ้ากำลัง)
  3(2-3-6)
 • ENE 212
  วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  3(2-3-6)
 • PRE 251
  สัญญาณและระบบการวัด
  1(2-3-6)
 • PRE 261
  กรรมวิธีการผลิต
  3(3-0-6)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  18
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  59

  .

 • ภาคการศึกษาที่ 2
 • GEN 121
  ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
  3(3-0-6)
 • GEN 241
  ความงดงามแห่งชีวิต
  3(3-0-6)
 • MEE 217
  กลศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล
  3(3-0-6)
 • PRE 211
  เครื่องมือกลขั้นสูง
  2(1-3-4)
 • PRE 252
  ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ
  3(2-3-6)
 • PRE 271
  สถิติเชิงวิศวกรรมอุตสาหการ
  3(3-0-6)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  17
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  76

  .

ปี 3
 • ภาคการศึกษาที่ 1
 • LNG 103
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน
  3(3-0-6)
 • GEN 231
  มหัศจรรย์แห่งความคิด
  3(3-0-6)
 • PRE 315
  กลศาสตร์ของแข็ง และการออกแบบเครื่องจักรกล
  3(3-0-6)
 • PRE 331
  อุณหพลศาสตร์
  3(3-0-6)
 • PRE 332
  ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมเครื่องกล
  1(0-3-2)
 • PRE 351
  ระบบอัตโนมัติในการผลิต
  3(2-3-6)
 • PRE 352
  การจำลองและควบคุมระบบ 1
  3(2-2-6)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  19
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  95

  .

 • ภาคการศึกษาที่ 2
 • GEN 351
  การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ
  3(3-0-6)
 • PRE 353
  การจำลองและควบคุมระบบ 2
  3(2-2-6)
 • PRE 354
  หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
  3(3-0-6)
 • PRE 355
  การออกแบบวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  3(2-3-6)
 • PRE 356
  ปฏิบัติการทดลองวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  2(0-6-6)
 • PRE 357
  การออกแบบผลิตภัณฑ์และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบผลิตและวิเคราะห์
  2(2-3-6)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  17
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  112

  .

 • ภาคการศึกษาฤดูร้อน
 • PRE 300
  ฝึกงานอุตสาหกรรม
  2(S/U)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  2
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  114

  .

ปี 4
  • ภาคการศึกษาที่ 1

 

 • PRE 461
  พลศาสตร์ของระบบเมคคาทรอนิกส์
  3(3-0-6)
 • PRE 454
  จักรกลวิทัศน์
  3(3-0-6)
 • PRE 496
  การศึกษาโครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  3(3-0-6)
 • GEN XXX
  วิชาเลือกทางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1
  3(3-0-6)
 • XXX xxx
  วิชาเลือกทางวิศวกรรม 1
  3(3-0-6)
 • XXX xxx
  วิชาเลือกทางวิศวกรรม 2
  3(3-0-6)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  17
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  141

  .

 

  • ภาคการศึกษาที่ 2

 

 • PRE 458
  การหาค่าเหมาะสมที่สุดเบื้องต้นและการประยุกต์
  3(3-0-6)
 • PRE 497
  โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  3(0-6-4)
 • GEN xxx
  วิชาเลือกทางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2
  3(3-0-6)
 • XXX xxx
  วิชาเลือกทางวิศวกรรม 3
  3(3-0-6)
 • XXX xxx
  วิชาเลือกเสรี 1
  3(3-0-6)
 • XXX xxx
  วิชาเลือกเสรี 2
  3(3-0-6)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  17
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  158

  .

 

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.