หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2559)

ภาควิชาเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 5 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร 

ระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม

สาขาวิศวกรรมโลหการ

ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต

 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎี การดำเนินการทดลอง การวิเคราะห์ผล การดำเนินงานวิจัยและทักษะความเป็นผู้นำ ตลอดจนส่งเสริมให้มีโอกาสได้นำความรู้ไปแก้ไขปัญหาทีเกิดขึ้นจริงในโรงงานอุตสาหกรรม  โดยมหาบัณฑิตที่จบในหลักสูตรจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนที่เกิดขึ้นในโรงงาน พัฒนาองค์กรไปสู่ระดับ world class รับผิดชอบต่อสังคมแบบยั่งยืน พัฒนาความรู้ตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความเป็นผู้นำ

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์) 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ) 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

ดาวน์โหลด วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต) – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

ปี 1
 • ภาคการศึกษาที่ 1
 • ISE 620
  การบริหารการปฏิบัติการและโซ่อุปทาน
  3(3-0-9)
 • ISE 621
  การวิเคราะห์ระบบการผลิตสมัยใหม่
  3(3-0-9)
 • ISE 641
  การออกแบบและวิเคราะห์การทดลองวิศวกรรม
  3(3-0-9)
 • ISE 693
  สัมมนาการวิจัย
  1(1-0-3)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  10
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  10

  .

 • ภาคการศึกษาที่ 2
 • ISE 690
  ระเบียบวิธีการวิจัย
  3(3-0-9)
 • ISE XXX
  วิชาเลือก 1
  3(3-0-9)
 • ISE XXX
  วิชาเลือก 2
  3(3-0-9)
 • ISE XXX
  วิชาเลือก 3
  3(3-0-9)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  22

  .

ปี 2
 • ภาคการศึกษาที่ 1
 • ISE 697
  สัมมนาการวิจัย 2
  1(1-0-3)
 • ISE 691
  วิทยานิพนธ์
  6(0-12-24)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  7
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  29

  .

 • ภาคการศึกษาที่ 2
 • ISE 698
  สัมนาการวิจัย 3
  1(1-0-3)
 • ISE 691
  วิทยานิพนธ์
  6(0-12-24)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  7
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  36

  .

แผน ข 2 (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)

ปี 1
 • ภาคการศึกษาที่ 1
 • ISE 620
  การบริหารการปฏิบัติการและโซ่อุปทาน
  3(3-0-9)
 • ISE 621
  การวิเคราะห์ระบบการผลิตสมัยใหม่
  3(3-0-9)
 • ISE 641
  การออกแบบและวิเคราะห์การทดลองวิศวกรรม
  3(3-0-9)
 • ISE 693
  สัมมนาการวิจัย
  1(1-0-3)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  10
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  10

  .

 • ภาคการศึกษาที่ 2
 • ISE 690
  ระเบียบวิธีการวิจัย
  3(3-0-9)
 • ISE XXX
  วิชาเลือก 1
  3(3-0-9)
 • ISE XXX
  วิชาเลือก 2
  3(3-0-9)
 • ISE XXX
  วิชาเลือก 3
  3(3-0-9)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  22

  .

ปี 2
 • ภาคการศึกษาที่ 1
 • ISE 697
  สัมมนาการวิจัย 2
  1(1-0-3)
 • ISE XXX
  วิชาเลือก 4
  3(3-0-9)
 • ISE XXX
  วิชาเลือก 5
  3(3-0-9)
 • ISE 692
  การค้นคว้าอิสระ
  1(0-2-4)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  8
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  30

  .

 • ภาคการศึกษาที่ 2
 • ISE 698
  สัมนาการวิจัย 3
  1(1-0-3)
 • ISE 692
  การค้นคว้าอิสระ
  6(5-10-20)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  6
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  36

  .

 

 วิศวกรรมการเชื่อม

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ในด้านวิศวกรรมการเชื่อม สามารถในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล มีความสามารถในการวิจัยและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ และสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับภาคอุตสาหกรรม ยึดหลักผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะใน 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการเชื่อมและการควบคุม ด้านการออกแบบงานเชื่อม และการจำลองแบบ ด้านโลหะวิทยางานเชื่อม และ ด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์) 40 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาสัมนา 1 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ) 40 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาสัมนา 1 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

ดาวน์โหลด วศ.ม.(วิชาวิศวกรรมการเชื่อม) – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

ปี 1
 • ภาคการศึกษาที่ 1
 • PRE 601
  การเกิดของโครงสร้างและสมบัติที่ได้มาของโลหะ
  3(3-0-9)
 • PRE 600
  วิศวกรรมการเชื่อมขั้นสูง
  3(3-0-9)
 • PRE 691
  ระเบียบวิธีการวิจัย
  3(3-0-9)
 • PRE XXX
  วิชาเลือก 1
  3(3-0-9)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  12

  .

 • ภาคการศึกษาที่ 2
 • PRE 640
  การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเพื่อการออกแบบและการจำลองออกแบบ
  3(3-0-9)
 • PRE 602
  ปรากฏการณ์การถ่ายเทในโลหะวิทยาการผลิต
  3(3-0-9)
 • PRE XXX
  วิชาเลือก 2
  3(3-0-9)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  9
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  21

  .

ปี 2
 • ภาคการศึกษาที่ 1
 • PRE XXX
  วิชาเลือก 3
  3(3-0-9)
 • PRE XXX
  วิชาเลือก 4
  3(3-0-9)
 • PRE 692
  วิทยานิพนธ์
  3(0-6-12)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  9
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  30

  .

 • ภาคการศึกษาที่ 2
 • PRE 690
  สัมนา
  1(0-2-3)
 • PRE 692
  วิทยานิพนธ์
  9(0-18-36)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  10
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  40

  .

แผน ข 2 (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)

ปี 1
 • ภาคการศึกษาที่ 1
 • PRE 601
  การเกิดของโครงสร้างและสมบัติที่ได้มาของโลหะ
  3(3-0-9)
 • PRE 600
  วิศวกรรมการเชื่อมขั้นสูง
  3(3-0-9)
 • PRE 691
  ระเบียบวิธีการวิจัย
  3(3-0-9)
 • PRE XXX
  วิชาเลือก 1
  3(3-0-9)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  12

  .

 • ภาคการศึกษาที่ 2
 • PRE 640
  การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเพื่อการออกแบบและการจำลองออกแบบ
  3(3-0-9)
 • PRE 602
  ปรากฏการณ์การถ่ายเทในโลหะวิทยาการผลิต
  3(3-0-9)
 • PRE XXX
  วิชาเลือก 2
  3(3-0-9)
 • PRE XXX
  วิชาเลือก 3
  3(3-0-9)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  24

  .

ปี 2
 • ภาคการศึกษาที่ 1
 • PRE XXX
  วิชาเลือก 4
  3(3-0-9)
 • PRE XXX
  วิชาเลือก 5
  3(3-0-9)
 • PRE 693
  การค้นคว้าอิสระ
  3(0-6-12)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  9
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  33

  .

 • ภาคการศึกษาที่ 2
 • PRE XXX
  วิชาเลือก 6
  3(3-0-9)
 • PRE 690
  สัมนา
  1(0-2-3)
 • PRE 693
  การค้นคว้าอิสระ
  3(0-6-12)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  7
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  40

  .

 

วิศวกรรมโลหการ

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎี ทักษะ และงานวิจัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหการ และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสที่จะเลือกฝึกฝนใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาในการแก้ไขปัญหาจริงในโรงงานอุตสาหกรรมตามสาขาวิชาหลักที่นักศึกษาเลือกอีกด้วย

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์) 40 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 13 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ) 40 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 13 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 21 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

ดาวน์โหลด วศ.ม.(วิชาวิศวกรรมโลหการ) – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์)

ปี 1
 • ภาคการศึกษาที่ 1
 • PRE 601
  วิวัฒนาการของโครงสร้างจุลภาคและสมบัติที่ได้มาของโลหะ
  3(3-0-9)
 • PRE 664
  อุณหพลศาสตร์ของของแข็ง
  3(3-0-9)
 • PRE xxx
  วิชาเลือก 1
  3(3-0-9)
 • PRE xxx
  วิชาเลือก 2
  3(3-0-9)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  12

  .

 • ภาคการศึกษาที่ 2
 • PRE 602
  ปรากฏการณ์การถ่ายเทในโลหะวิทยาการผลิต
  3(3-0-9)
 • PRE xxx
  วิชาเลือก 3
  3(3-0-9)
 • PRE xxx
  วิชาเลือก 4
  3(3-0-9)
 • PRE 697
  วิทยานิพนธ์
  3(0-6-12)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  24

  .

ปี 2
 • ภาคการศึกษาที่ 1
 • PRE 691
  ระเบียบการวิจัย
  3(3-0-9)
 • PRE xxx
  วิชาเลือก 5
  3(3-0-9)
 • PRE 697
  วิทยานิพนธ์
  3(0-6-12)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  9
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  33

  .

 • ภาคการศึกษาที่ 2
 • PRE 695
  สัมนา
  1(1-0-3)
 • PRE 697
  วิทยานิพนธ์
  6(0-12-24)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  7
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  40

  .

แผน ข 2 (การค้นคว้าอิสระ)

ปี 1
 • ภาคการศึกษาที่ 1
 • PRE 601
  วิวัฒนาการของโครงสร้างจุลภาคและสมบัติที่ได้มาของโลหะ
  3(3-0-9)
 • PRE 664
  อุณหพลศาสตร์ของของแข็ง
  3(3-0-9)
 • PRE xxx
  วิชาเลือก 1
  3(3-0-9)
 • PRE xxx
  วิชาเลือก 2
  3(3-0-9)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  12

  .

 • ภาคการศึกษาที่ 2
 • PRE 602
  ปรากฏการณ์การถ่ายเทในโลหะวิทยาการผลิต
  3(3-0-9)
 • PRE xxx
  วิชาเลือก 3
  3(3-0-9)
 • PRE xxx
  วิชาเลือก 4
  3(3-0-9)
 • PRE xxx
  วิชาเลือก 5
  3(3-0-9)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  24

  .

ปี 2
 • ภาคการศึกษาที่ 1
 • PRE 691
  ระเบียบการวิจัย
  3(3-0-9)
 • PRE xxx
  วิชาเลือก 6
  3(3-0-9)
 • PRE xxx
  วิชาเลือก 7
  3(3-0-9)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  9
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  33

  .

 • ภาคการศึกษาที่ 2
 • PRE 695
  สัมนา
  1(1-0-3)
 • PRE 698
  โครงงานวิจัยอุตสาหกรรม
  6(0-12-24)
 • รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
  7
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
  40

  .

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตนักวิจัยที่มีความรู้และความสามารถสูงในระดับดุษฎีบัณฑิตในการทำงานวิจัยทางด้านองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ  ทั้งทางด้านโลหะวิทยา  การหล่อโลหะ  การเชื่อมโลหะและพลาสติก  การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย  การควบคุมคุณภาพและระบบการผลิต  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการต่อภาคอุตสาหกรรม  ภาครัฐ และเอกชน

โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ก. วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ก. วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ก. หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวม 48 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ก. หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก 18 หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
รวม 72 หน่วยกิต

ดาวน์โหลด ปร.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต) – หลักสูตรปรับปรุง 2559

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.