ทำเนียบหัวหน้าภาควิชา


อาจารย์โสภณ สุวรรณาคินทร์


ดำรงตำแหน่ง 

ดำรงตำแหน่ง  :  พ.ศ. 2503 – 2504  หัวหน้าแผนกช่างโลหะ


 

 

อาจารย์สุนทร ศรีนิลทา


ดำรงตำแหน่ง 

ดำรงตำแหน่ง  :  พ.ศ. 2504 – 2506  หัวหน้าแผนกช่างโลหะ


 
 อาจารย์สุจินต์ มาประจง


ดำรงตำแหน่ง 

ดำรงตำแหน่ง  :  พ.ศ. 2506 – 2508  หัวหน้าแผนกช่างโลหะ

ดำรงตำแหน่ง  :  พ.ศ. 2508 – 2514  หัวหน้าแผนกช่างเทคนิคการผลิต

ดำรงตำแหน่ง  :  พ.ศ. 2514 – 2516  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ


 

ศ.ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์


ดำรงตำแหน่ง 

ดำรงตำแหน่ง  :  12 ก.พ. 2516 – 17 ก.ค. 2517  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ


 

 

รศ.ดร.หริส สูตะบุตร


ดำรงตำแหน่ง 

ดำรงตำแหน่ง  :  18 ก.ค. 2517 – 11 ก.ค. 2521  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ


 

ผศ.ดร.อัตถกร กลั่นความดี


ดำรงตำแหน่ง 

ดำรงตำแหน่ง  :  18 ก.ค. 2521 – 1 พ.ค. 2533  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ


 

ผศ.พยูร เกตุกราย


ดำรงตำแหน่ง 

ดำรงตำแหน่ง  :  2 พ.ค. 2533 – 9 ก.ค. 2537  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ


 

อาจารย์เชาว์ เนียมสอน


ดำรงตำแหน่ง 

ดำรงตำแหน่ง  :  10 ก.ค. 2537 – พ.ศ. 2545  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ


 

ดร.ไชยา ดำคำ


ดำรงตำแหน่ง 

ดำรงตำแหน่ง  :  พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2549  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ


 

รศ.ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์


ดำรงตำแหน่ง 

ดำรงตำแหน่ง  :  พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ


 

ผศ.ดร.ไชยา ดำคำ


ดำรงตำแหน่ง 

ดำรงตำแหน่ง  :  พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2559  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ


ผศ.ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์


ดำรงตำแหน่ง 

ดำรงตำแหน่ง  :  พ.ศ. 2559 – 2561  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ


ผศ.นิธิ  บุรณจันทร์


ดำรงตำแหน่ง 

ดำรงตำแหน่ง  :  พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.