วิจัย/บริการวิชาการ

General Research Areas

Foundry and metallurgy

Welding, sheet metal, and surface technology

Nondestructive evaluation

Advanced planning, optimization, and sustainable supply chain

Quality, reliability, and applied statistics

Manufacturing systems and laser cutting

Automation and mechatronics

123

 

Metallurgy and Foundry

โรงประลองการหลอมโลหะ

เตาคิวโปลา (สถานศึกษาเดียวในประเทศที่มีเตาหลอมประเภทนี้)

เตา Crucible (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก)

เตา Induction (กลุ่มเหล็กเหนียว)

การทำกระสวน (Pattern)

ห้องทดสอบสมบัติของทรายหล่อ (คาดเป็นเพียงไม่กี่แห่งของสถานศึกษาในประเทศไทยที่มีการเปิดสอนการทดสอบทรายเพื่อให้ครบวงจรการควบคุมคุณภาพในงานหล่อ)

ห้องทดสอบส่วนผสมทางเคมีด้วยเครื่อง Optical Emission Spectrometer เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทางด้านโลหะวิทยาและงานหล่อโลหะ ใช้สำหรับวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี ใช้สำหรับงานสอน วิจัยและบริการวิชาการ

Research and Other Facilities

โปรแกรมจำลองการไหลของน้ำโลหะ MAGMA 5.2 (ได้รับการสนับสนุนเพื่อการเรียนการสอนจากบริษัท MAGMA แห่งเยอรมันนี ผ่านบริษัท M5 ในประเทศไทย มูลค่าโปรแกรมมากกว่า 2 ล้านบาท)

การเรียนการสอนเน้นการปฎิบัติประกอบการ Simulation ที่ใช้ในงานวิจัยในการค้นหาสูตรโลหะใหม่ๆ

มีการรวมกลุ่ม Light Alloy Research

เครื่องทดสอบการคืบตัวโดยใช้แรงกด เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเอง โดยได้รับการสนุนงบประมาณบางส่วนจากงบวิจัย NRU สามารถใช้ทดสอบผลของส่วนผสมทางเคมี ผลของกระบวนการทางความร้อน ต่อการเกิดการยืดตัว เหมาะสำหรับใช้ในงานวิจัย
125
เครื่องกำหนดโครงสร้างจุลภาค เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเอง โดยได้รับการสนุนงบประมาณบางส่วนจากงบวิจัย NRU สามารถใช้ศึกษาโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสม ณ อุณหภูมิที่กำหนด โดยการทำให้เกิดการแข็งตัวอย่างฉับพลันเหมาะสำหรับใช้ในงานวิจัย

Laser Machining Laboratory

We are one and only research group actively working on laser micromachining processes and their relevant hybrid machining technology in Thailand, and being a leading one in the SEA region.

Since 2014, we have had 8 international journal papers (WoS) and
17 international conference articles indexed in Scopus.

Industry outreach:

Betagro (PCL): Laser cleaning of food stains

Ocean glass (PCL): Laser cutting/trimming of wine glass

Solartron (PCL): Cutting of polymer film for solar cell manufacturing


Welding Engineering Research Areas

Advanced Welding Processes and Controls

Welding Procedure Development

Welding Arc and metal transfer observation

Laser Welding

Welding Metallurgy

Weldability of Materials

Corrosion in Weld Metal and HAZ

Failure Analysis and Life assessment

Welding Engineering Design and Simulation

Heat Flow Analysis

Stress analysis and FEM

Nondestructive Evaluation

Electromagnetic Evaluation

Acoustic Emission and Corrosion Monitoring

Ultrasonic Evaluation of materials

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.