หลักสูตรระดับปริญญาตรี (สำหรับหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2564)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ภาควิชาเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาศึกษา 4 ปี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 149 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร และ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาศึกษา 4 ปี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต


วิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Production Engineering: PE) มจธ. เป็นหลักสูตรที่เน้นความสำคัญของทั้งกลุ่มวิชา Production Engineering และ Industrial Engineering ควบคู่และสอดคล้องกันไป ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สำเร็จการ ศึกษามีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมการผลิตที่ดีเยี่ยม พร้อมด้วยความรู้ด้านการบริหารจัดการ โดยสามารถวิเคราะห์ วางแผน ควบคุมระบบการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ และการบริหารองค์กรการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเชิงระบบ ซึ่งเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนกว่าหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยแห่งอื่น นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการต้องปฏิบัติวิชาการทางวิศวกรรมแขนงต่างๆ อย่างครบถ้วนตามเอกลักษณ์แห่งความเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เพื่อความเป็นวิศวกรที่รู้งานสู้งานแบบอย่าง วิศวกรบางมด

สำหรับหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2564

หลักสูตร ปกติ สหกิจศึกษา
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 149 149 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 31 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 112 118 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 21 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 28 28 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 60 60 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 9 หน่วยกิต

ดาวน์โหลด วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

หลักสูตรสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronic Engineering: MCE) สำหรับ มจธ. เป็นหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์มุ่งเน้นที่จะสนับสนุนงานทางด้านการผลิต โดยมีความสามารถในการผสมผสานความรู้จากแต่ละสาขาวิชาทั้งอุตสาหการ ไฟฟ้า และเครื่องกล สามารถมองเห็นภาพได้ว่าต้องใช้ศาสตร์ไหนเพื่อการอะไร ในการออกแบบ สร้าง และควบคุมกระบวนการผลิตและเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้ในการผลิตได้ รวมถึงสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นเมคคาทรอนิกส์ได้

สำหรับหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2564

หลักสูตร ปกติ
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 110 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 38 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 45 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ดาวน์โหลด วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.