หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2563-2564)

ภาควิชาเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 4 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร 

ระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม

สาขาวิศวกรรมโลหการ

ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต

 

 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎี การดำเนินการทดลอง การวิเคราะห์ผล การดำเนินงานวิจัยและทักษะความเป็นผู้นำ ตลอดจนส่งเสริมให้มีโอกาสได้นำความรู้ไปแก้ไขปัญหาทีเกิดขึ้นจริงในโรงงานอุตสาหกรรม  โดยมหาบัณฑิตที่จบในหลักสูตรจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนที่เกิดขึ้นในโรงงาน พัฒนาองค์กรไปสู่ระดับ world class รับผิดชอบต่อสังคมแบบยั่งยืน พัฒนาความรู้ตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความเป็นผู้นำ

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์) 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ) 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

ดาวน์โหลด วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต) – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

 วิศวกรรมการเชื่อม

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ในด้านวิศวกรรมการเชื่อม สามารถในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล มีความสามารถในการวิจัยและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ และสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับภาคอุตสาหกรรม ยึดหลักผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะใน 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการเชื่อมและการควบคุม ด้านการออกแบบงานเชื่อม และการจำลองแบบ ด้านโลหะวิทยางานเชื่อม และ ด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์) 39 หน่วยกิต
ก.หมวดวิชาบังคับ 5 หน่วยกิต
ข.หมวดวิชาเลือก 22 หน่วยกิต
ค.วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ) 39 หน่วยกิต
ก.หมวดวิชาบังคับ 5 หน่วยกิต
ข.หมวดวิชาเลือก 28 หน่วยกิต
ค.การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

ดาวน์โหลด วศ.ม.(วิชาวิศวกรรมการเชื่อม) – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

วิศวกรรมโลหการ

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎี ทักษะ และงานวิจัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหการ และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสที่จะเลือกฝึกฝนใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาในการแก้ไขปัญหาจริงในโรงงานอุตสาหกรรมตามสาขาวิชาหลักที่นักศึกษาเลือกอีกด้วย

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์) 40 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 24 หน่วยกิต
หมวดวิชาสัมมนา 2 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ) 40 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาสัมมนา 2 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

ดาวน์โหลด วศ.ม.(วิชาวิศวกรรมโลหการ) – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตนักวิจัยที่มีความรู้และความสามารถสูงในระดับดุษฎีบัณฑิตในการทำงานวิจัยทางด้านองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ  ทั้งทางด้านโลหะวิทยา  การหล่อโลหะ  การเชื่อมโลหะและพลาสติก  การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย  การควบคุมคุณภาพและระบบการผลิต  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการต่อภาคอุตสาหกรรม  ภาครัฐ และเอกชน

โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ก. วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ก. วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ก. หมวดวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ก. หมวดวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก 21 หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

ดาวน์โหลด ปร.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต) – หลักสูตรปรับปรุง 2564

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.