เจ้าหน้าที่และช่างเทคนิค

คุณไพโรจน์ กรุยทอง

คุณไพโรจน์ กรุยทอง

นายช่างเทคนิค

E-Mail: pairotch.kru@kmutt.ac.th
Tel: 9195

คุณสุธี สังข์เทศ

คุณสุธี สังข์เทศ

นายช่างเทคนิค

E-Mail: sutee.san@kmutt.ac.th
Tel: 9189

คุณสุธีภรณ์ เครือวงศ์

คุณสุธีภรณ์ เครือวงศ์

นายช่างเทคนิค

E-Mail: -
Tel: 9196

คุณคมกริช กองสินหลาก

คุณคมกริช กองสินหลาก

นายช่างเทคนิค

E-Mail: -
Tel: -

นายราชศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

นายราชศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

นายช่างเทคนิค

E-Mail: -
Tel: 9195, 9182

นางสาวราตรี รอดแก้ว

นางสาวราตรี รอดแก้ว

นักบริหารงานทั่วไป (แผน/งบประมาณ)

E-Mail: ratree.rod@mail.kmutt.ac.th
Tel: 9175

นางสาวเบ็ญจมาส แทนปั้น

นางสาวเบ็ญจมาส แทนปั้น

นักบริหารงานทั่วไป (จัดซื้อ/จัดจ้าง)

E-Mail: benjamas.tan@mail.kmutt.ac.th
Tel: 9176

นางสาวณธิกา ยิ้มวิไล

นางสาวณธิกา ยิ้มวิไล

นักบริหารงานทั่วไป (บริการการศึกษา ป.ตรี)

E-Mail: natika.yimw@mail.kmutt.ac.th
Tel: 9177

นางสาวเบญจวรรณ ศรีปานเงิน

นางสาวเบญจวรรณ ศรีปานเงิน

เจ้าหน้าที่ (คำร้องนักศึกษา ป.ตรี)

E-Mail: benjawan.sri@mail.kmutt.ac.th
Tel: 9176

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.