ทำเนียบศิษย์เก่า

ประวัติชมรมมดอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มจธ.

ชมรมมดอุตสาหการฯ ก่อตั้งโดยกลุ่มนักศึกษาเก่าที่รวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 9 ข้อ อาทิเช่น เพื่อให้ชมรมมดอุตสาหการเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างนักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบันและภาควิชา รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก และเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม เป็นต้น ซึ่งประวัติการก่อตั้งชมรมฯ มีดังต่อไปนี้


คณะที่ปรึกษาชมรมมดอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ :

1. ผศ.พยูร เกตุกราย (PE 1)

2. พล.ต.อ.สุวรรณ สุวรรณเวโช (PE 1)

ประธานที่ปรึกษาชมรม : นายพิมล สัตตบุศย์ (PE 2)

ที่ปรึกษาชมรม

117

1. นายศิริ ชาติพงศ์(PE 1)

2. มล.พรรณศิริ ศรีธวัช (PE 1)

3. นายฉลวย รัตตกุล (PE 1)

4. นายปลอดภัย ชุณหะจินดา(PE 2)

5. นายปรัชญา ภัทรวิศิษฐสัณธ์ (PE 3)

6. นางอัจฉรา จันทร์เจริญ (PE 4)

7. อ.อโณทัย เทพหัสดิน(PE 4)

8. อ.ทวีศักดิ์ อัครางกูร(PE 4)

9. นายราเมศ วงศ์สายัณห์(PE 6)

10. นายศุภชัย รมยานนท์(PE 7)

11. นายทวีศักดิ์ สุขโต(PE 7)

12. นายนพนัฏฐ์ หุตะเจริญ(PE 8)

13. นายประทวน อินทโชติ(PE 9) 118

14. นายพรเพิ่ม บุญพารอด(PE 9)

15. นายปรีชา ภูริลดาพันธ์ (PE 9)

16. นายชุมพล เวสสบุตร(PE 9)

17. นายสุทัศน์ คงปาน(PE 10)

18. อ.เชาว์ เนียมสอน(PE 10)

19. อ.อาวุธ สนใจยุทธ(PE 12)

20. นายพรพจน์ ชัยวรพร(PE 10)

21. นายวรวุธ พงษ์วิทยภานุ(PE 11)

22. นายรุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ (PE 11)

23. พ.ต.ทรงพล เอี่ยมบุญฤทธิ์ (PE 11)

24. นายไพโรจน์ บุพพัณหสมัย (PE 11)

25. นายสมเกียรติ เตชาภิวาทย์ (PE 12)

26. นายสุรพงษ์ ธนาบริบูรณ์ (PE 13) 119

27. นายสมประสงค์ บุญยชัย(PE 13)

28. นายกริชทอง ศรีบุญเรือง (PE 14)

29. นายเฉลิม ซื่อภักดี(PE 15)

30. นายเผ่าพงษ์ ศุภพันธุ์ (PE 16)

31. นายพนม ยิ่งไพบูลย์สุข (PE 20)

32. นายถาวร คณานับ (PE 23)

33. นายบุญนาก โมกข์มงคงกุล (PE 23)

34. นายประยูร เลาหบุญญานุกูล (PE 23)

35. นายอนันตชัย คูชัยยานนท์ (PE 24)

36. นายโดม นุชอนงค์ (PE 25)

37. น.ส.ดาววลี ชีวศานติ (PE 25)

38. นายวิทนันท์ นราสวัสดิ์(PE 27)
120
39. นายชุติพนธ์ รัตนเศรษฐยุทธ์ (PE 27)

40. นายอลงกรณ์ บัวเนตร(PE 28)

41. นายปาณิพันธ์ ตันตยาภรณ์ (PE 37)


กรรมการบริหารชมรมมดอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์

(15 ม.ค. 54 – ปัจจุบัน)

 1. ประธานชมรม : นายประสบศิลป์ โชติมงคล (PE 11)
 2. รองประธาน 1 : นายวิเศษ วิศิษฎ์วิญญู (PE 17)
 3. รองประธาน 2 : นายไพศาล ตั้งชัยสิน (PE 14)
 4. กรรมการกลาง : นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน (PE 11)
 5. เลขานุการ : นายมงคล สีนะวัฒน์ (PE 33)
 6. ผู้ช่วยเลขานุการ : นายฐิตินันท์ มีทอง (PE 43)
 7. เหรัญญิก : รศ.วขิระ มีทอง (PE 11)
 8. ผู้ช่วยเหรัญญิก : นายสุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ (PE 20)
 9. ฝ่ายปฏิคม : นายโสภณ ศิริรัชตพงษ์ (PE 11)
 10. ผู่ช่วยฝ่ายปฏิคม : นายเกษมศักดิ์ ศรีธาราธร (PE 19)
 11. ฝ่ายสวัสดิการ : นายสุรพล วงศ์ธัญญกรณ์ (PE 15)
 12. ผู้ช่วยฝ่ายสวัสดิการ : นายประพล คำภักดี (PE 25)
 13. ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ : อ.มงคล สีนะวัฒน์ (PE 33)
 14. ฝ่ายจัดหาทุน : นายเทอดศักดิ์ เดชธนาเลิศ (PE 12)
 15. ผู้ช่วยฝ่ายจัดหาทุน (1) : นายรัชศักดิ์ เกิดภู่ (PE 15)
 16. ผู้ช่วยฝ่ายจัดหาทุน (2) : นายไพศาล สิริจันทรดิลก (PE 17)
 17. ผู้ช่วยฝ่ายจัดหาทุน (3) : นายสมทรง มหิทราฟองกูล (PE 19)
 18. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : นายชนะ จันทร์พาณิชย์ (PE 13)
 19. ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ : นายประธาน บัวเล็ก (PE 18)
 20. ฝ่ายวิชาการ : นายพร้อม จิตระวิขเวช (PE 17)
 21. ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ (1) : นายประยูร เลาหบุญญานุกูล (PE 23)
 22. ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ (2) : รศ.ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์ (PE 27)
 23. ฝ่ายกิจกรรม : ผศ.สาธิต จันทนปุ่ม (PE 12)
 24. ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม : นายบุญชัย ตั้งจิตปรารถนา (PE 29)
 25. กรรมการกลาง : นายนฤนาท ศรีภักดี (PE 11)

กรรมการกลาง : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.