ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

1. กองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
132
กองทุน ผศ.พยูร เกตุกราย

ในวาระที่ ผศ.พยูร เกตุกราย เกษียณอายุราชการ ในปี 2542 อ.เชาวน์ เนียมสอน ขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และคณะศิษย์เก่ามีดำริจัดตั้ง “กองทุน อ.พยูร เกตุกราย” เพื่อเป็นการแสดงกตัญญุตาจิตแด่ ผศ.พยูร ผู้ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กองทุนนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2542 โดยมีเงินเริ่มต้นจำนวน 300,000 บาท และมีการสมทบกองทุนเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องจากทั้งศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป ดอกผลของกองทุนนี้จะนำไปใช้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่เรียนดีและ/หรือขาดแคลน

กองทุน อ.รวย

รศ.กอบสิน ทวีสิน และคณะศิษย์เก่า PE 8 นำโดยคุณวิเชียร ชำนาญกิจ ร่วมกันก่อตั้ง “กองทุน อ.รวย พุฒตาลเล็ก” เพื่อแสดงกตัญญุตาจิตแด่ท่านอาจารย์ กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต่อมากองทุนนี้ได้ถูกนำไปรวมเข้ากับกองทุน อ.พยูร เกตุกราย ในปี พ.ศ. 2558

วัตถุประสงค์กองทุน

ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เรียนดีและ/หรือ ขาดแคลนทุนทรัพย์

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับทุน

 1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 2. เป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและ/หรือขาดแคลนทุนทรัพย์
 3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ประพฤติตนหรือเคยประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสีย

ทุนที่จะได้รับ
133
ค่าเล่าเรียนและค่าบำรุงการศึกษา 4 ปี พิจารณาให้ทุนปีต่อปี มีการติดตามผลทุกภาคการศึกษา

การคัดเลือกผู้ได้รับทุน

คณะกรรมการกองทุนภาควิชาฯ จะทำการคัดเลือกนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการที่มีผลการเรียนดี และ/หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ ในทุกปีการศึกษา

ความคาดหวัง

สำเร็จการศึกษา

ปฏิทิน

134

รับสมัคร สิงหาคม
สัมภาษณ์ สิงหาคม
ประกาศผล กันยายน

กองทุน รศ.กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ

กองทุน รศ.กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ ตั้งขึ้นมาโดย รศ.กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญเพื่อใช้ดอกผลของกองทุนเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้สนใจสามารถติดต่อกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กองทุนพลตำรวจเอกสนั่นสมถวิล ตู้จินดา

พลตำรวจเอกสนั่น ตู้จินดา มีดำริให้ทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดย ดร.อนันทวิทย์ ตู้จินดา บุตรชาย ได้จัดตั้ง “กองทุนพลตำรวจเอกสนั่น-สมถวิล ตู้จินดา” ขึ้นเพื่อดำเนินการตามประสงค์ของพลตำรวจเอกสนั่น ตู้จินดา โดยเริ่มให้ทุนสำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการที่ขาดแคลนตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ต่อมากองทุนนี้ได้ขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือเป็นสวัสดิการ ช่วยเหลือด้านการเงิน การรักษาพยาบาลให้กับอาจารย์เจ้าหน้าที่ในภาควิชาฯ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา

วัตถุประสงค์กองทุน

 1. ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลน
 2. ให้เป็นสวัสดิการ ช่วยเหลือด้านการเงิน การรักษาพยาบาล อาจารย์เจ้าหน้าที่ในภาคฯ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับทุน

 1. เป็นนักศึกษาที่กำลังจะเข้าศึกษาชั้นปีที่ 1 ของภาควิชาฯ
 2. เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน
 3. 135

 4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ประพฤติตนหรือเคยประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสีย

ทุนที่จะได้รับ

 1. ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงการศึกษาจ่ายตามจริง ตามระยะเวลาของหลักสูตรและจำนวนหน่วยกิตไม่เกินจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
 2. ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 8,000 บาท ตามระยะเวลาของหลักสูตร

การสมัครขอรับทุน

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ความคาดหวัง

นักศึกษาต้องสามารถจบการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร โดยต้องมีการส่งรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา

ปฏิทิน

136

รับสมัคร สิงหาคม
สัมภาษณ์ สิงหาคม
ประกาศผล กันยายน
ส่งผลรายงานการศึกษา ทุกภาคการศึกษา

 

ทุนช่วยงานภาควิชา

วัตถุประสงค์

ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับทุน

 1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 2. เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ประพฤติตนหรือเคยประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสีย
 4. 137

ทุนที่จะได้รับ

ทุนช่วยงานภาควิชาเดือนละ 2,000 บาท โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานภาควิชาเดือนละ 40 ชั่วโมง พิจารณาให้ทุนปีต่อปี มีการติดตามการทำงานทุกภาคการศึกษา

การคัดเลือกผู้ได้รับทุน

คณะกรรมการกองทุนภาควิชาฯ จะทำการคัดเลือกนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในทุกปีการศึกษา

ความคาดหวัง

ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานภาควิชาฯ ตามเงื่อนไข มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

ปฏิทิน

138

รับสมัคร สิงหาคม
สัมภาษณ์ สิงหาคม
ประกาศผล กันยายน

 

นอกจากนี้ ภาควิชาฯ มีทุนที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทต่างๆ ในทุกๆปี โดยภาควิชาฯ จะประกาศผ่านสื่อ สื่อออนไลน์ และส่งข้อความผ่านทาง E-mail ของนักศึกษาที่ทำระเบียนประวัติไว้กับภาควิชาเท่านั้น ตัวอย่างทุนจากบริษัทต่างๆ เช่น

 • ทุนไทยปาร์กเกอร์ไรท์ซิ่ง ให้ 4 ปีต่อเนื่อง
 • ทุนชมรมมดอุตสาหการ ขอรับใบสมัครทุนของชมรมมดอุตสาหการ ยื่นใบสมัคร และรอพิจารณาผลอนุมัติทุน ประกาศรายชื่อ และรับทุนการศึกษา

 

2. กองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา มจธ.

ทุนสนับสนุนการศึกษา

ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษา มจธ.

ทุนเงินยืมฉุกเฉิน 139

ทุนจ้างงานนักศึกษา

ทุนจ้างงานผู้ช่วยวิจัย

ทุนผู้ประสบอุบัติภัย

 

3. ทุนการศึกษาอื่นๆ

ทุนเพชรพระจอมเกล้า

ทุนเจียระไนเพชร

ทุนธรรมรักษา

ทุนสหปัญญา

ทุนให้เปล่าโครงการต่างๆ

ทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)

 
140
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านทุนการศึกษาของมหาลัย

งานทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์: 0-2470-8107 และ 0-2470-8098
เว็บไซต์
Facebook

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมและขอใบสมัครได้ด้วยตนเองตามที่อยู่ด้านบน หรือที่ website ของหน่วยงาน

 

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.