Monthly Archives: January 2017

PRE144 Production Engineering Problem Solving

คุณประธาน บัวเล็ก (PE 18)  กรรมการบริหาร บริษัท ไอ.เอส.โอ.สตีล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ เล่าประสบการณ์  ให้กับนักศึกษา    วศ.อุตสาหการ ชั้นปีที่ 3 และ 4 (ราชบุรี) รายวิชา PRE144 Production Engineering Problem Solving...   Read More

พิธีไหว้ครู

11 สิงหาคม 2559 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี     อันดีงามของไทย

สัมนาภาควิชา

สัมนาภาควิชา

โครงการเสนอผลงานวิชาการด้านการตัดโลหะ

โครงการเสนอผลงานวิชาการด้านการตัดโลหะ 19 พฤษภาคม 2559 ในรายวิชา PRE 313 Principle of Metal Cutting

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกงานประจำปี 2558

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกงานประจำปี 2558

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.