ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ 3/2564)

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ที่ 3/2564
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 กองทุน ผศ.พยูร เกตุกราย จำนวน 2 ทุน และทุนการศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 21 ทุน พิจารณาเป็นรายปี  โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

กองทุน ผศ.พยูร เกตุกราย จำนวน 2 ทุน

  รหัสนักศึกษา   ชื่อ – สกุล สาขาวิชา ทุนการศึกษา
1 62070502213 นาย ปฏิญญา ตรีรัตนวารีสิน วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
2 62070507003 นางสาว บุษบานุช ประทุมวัน วิศวกรรมอุตสาหการ ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร

 

ทุนการศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 21 ทุน

  รหัสนักศึกษา   ชื่อ – สกุล สาขาวิชา ทุนการศึกษา
1 61070500812 นางสาว ญาณิกา อรภักดี วิศวกรรมอุตสาหการ ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายไม่เกิน 33,000 บาท
2 61070500827 นาย พรพล โคมทองชูสกุล วิศวกรรมอุตสาหการ ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายไม่เกิน 33,000 บาท
3 61070502217 นาย สุนัย ไกรวอน วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายไม่เกิน 33,000 บาท
4 62070502223 นาย สรันร์ ดวงประไพ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายไม่เกิน 33,000 บาท
5 64070502225 นาย ณรงค์ฤทธิ์ คุณสมบัติเจริญ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายไม่เกิน 33,000 บาท
6 61070500829 นางสาว แพรวพโยม ทองเดช วิศวกรรมอุตสาหการ ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายไม่เกิน 24,000 บาท
7 61070500850 นางสาว จริยา หอระฆังทอง วิศวกรรมอุตสาหการ ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายไม่เกิน 24,000 บาท
8 61070500853 นางสาว ณัฐกานต์ คงโต วิศวกรรมอุตสาหการ ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายไม่เกิน 24,000 บาท
9 61070500860 นางสาว ปภาดา พัวศรีพันธุ์ วิศวกรรมอุตสาหการ ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายไม่เกิน 24,000 บาท
10 61070502235 นาย ปรรณกร ช้างศรี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายไม่เกิน 24,000 บาท
11 61070507008 นางสาว นันทิกาญจน์ ปรีชาเด่นนภาลัย วิศวกรรมอุตสาหการ ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายไม่เกิน 24,000 บาท
12 62070507013 นาย ธีระวัฒน์ เที่ยงกินรี วิศวกรรมอุตสาหการ ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายไม่เกิน 24,000 บาท
13 64070500867 นางสาว ศไพพร วรพุทธะ วิศวกรรมอุตสาหการ ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายไม่เกิน 24,000 บาท
14 62070500817 นาย ธีรพัฒน์ พระหันธงชัย วิศวกรรมอุตสาหการ ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายไม่เกิน 16,000 บาท
15 62070500849 นางสาว นุสบา แพงพันตอง วิศวกรรมอุตสาหการ ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายไม่เกิน 16,000 บาท
16 62070507008 นางสาว ศิรภัสสร กระจ่างโพธิ์ วิศวกรรมอุตสาหการ ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายไม่เกิน 16,000 บาท
17 64070500836 นางสาว กนกภรณ์ โรจนาภิวัฒน์ วิศวกรรมอุตสาหการ ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายไม่เกิน 13,000 บาท
18 61070507006 นาย เตชภณ พงษ์เวียง วิศวกรรมอุตสาหการ ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายไม่เกิน 8,000 บาท
19 63070502208 นาย ณัฐพงษ์ แสงเงิน วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายไม่เกิน 8,000 บาท
20 64070500823 นางสาว วาสนา จันทร์แก้ว วิศวกรรมอุตสาหการ ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายไม่เกิน 8,000 บาท
21 62070502236 นาย กนธี กิตติเจริญวงศ์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายไม่เกิน 8,000 บาท

 

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

ช่วยเหลืองานและกิจกรรมของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564

Comments are closed.

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.