ขอขอบพระคุณ บริษัท สวัสดิ์อุดม เอ็นจิเนียริ่ง(ระยอง) จำกัด มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

บริษัท สวัสดิ์อุดม เอ็นจิเนียริ่ง(ระยอง) จำกัด ได้บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อเป็นทุนการศึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนทางด้านการเงิน

Comments are closed.

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.