การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจกับนักศึกษา เกี่ยวกับภาควิชาฯ และมหาวิทยาลัย หลักสูตร ข้อมูลทางการศึกษา การลงทะเบียน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ  ระเบียบมหาวิทยาลัย การสืบค้นหนังสือห้องสมุด การเรียนในรูปแบบออนไลน์ LEB2 My Classroom ทุนการศึกษา แนะนำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นายช่างเทคนิค ทั้งหมดของภาควิชาฯ  สามารถดูข้อมูลต่างๆ ได้จาก Link  รายละเอียดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

Comments are closed.

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.