โครงการ ชลิต อินดัสทรี อวอร์ด 2021

โครงการ “ชลิต อินดัสทรี อวอร์ด 2021” มอบรางวัลโครงงานปริญญานิพนธ์ดีเด่นด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ประจำปี 2564

พิธีมอบรางวัลโครงการ “ชลิต อินดัสทรี อวอร์ด 2021” โครงงานปริญญานิพนธ์ดีเด่นด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ประจำปี 2564 โดยความร่วมมือของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 9 อาคารวิศววัฒนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          กล่าวต้อนรับโดย รศ. ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อม มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับโครงงานปริญญานิพนธ์ดีเด่นด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ประจำปี 2564

          มอบรางวัล “ชลิต อินดัสทรี อวอร์ด 2021” โดย คุณ ชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด   ผศ. (พิเศษ)  และ ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์  เลขาธิการสมาคมการตลาดฯแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาโครงการ “ชลิต อินดัสทรี อวอร์ด”

การนำเสนอโครงงานที่ได้รับรางวัล โดย ผู้แทนนักศึกษา จำนวน 4 โครงงาน ได้แก่

  • การศึกษากลไกการทำความสะอาดผิวออกไซด์ของอะลูมิเนียมโดยการใช้กระบวนการเชื่อมแบบผสมผสานระหว่าง GTAW และ GMAW

60070500867     นางสาวศศิวิมล  แป้นโพธิ์

60070500870     นายสุวัฒน์  เจริญวิทยะกุล

60070500880     นางสาวธันยธรณ์  แก้วประดับ

  • การวิเคราะห์อะลูมิเนียรมนาโนคอมโพสิตที่ผ่านกระบวนการอัตราโซนิค

60070500822     นายนันทวัฒน์  วงพล

60070500864     นายวริศ  วรรณงาม

60070500885     นางสาวเพชรรัตน์  ตั้งพงศ์บัณฑิต

  • การพัฒนาระบบตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงด้วยความถี่สูงแบบ Immersion C-SCAN

60070502210     นายภาธร  ชื่นชูจิตต์

60070502212     นายภูรินท์  จันทรวรเมท

60070502227     นายพงศ์ธาริน  ชูทวด

60070502237     นายญาณเดช  พรอ่ำพูล

  • รถตักดินอันโนมัติ

60070502205     นายธนกฤต  เลิศคัมภีร์ศีล

60070502220     นายศิวกร  บุญฉัตรสุริยา

60070502228     นายภควัชร์  คันธภูมิ

 

Comments are closed.

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.