Monthly Archives: August 2021

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ 3/2564)

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ 3/2564 เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 กองทุน ผศ.พยูร เกตุกราย จำนวน 2 ทุน และทุนการศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 21 ทุน พิจารณาเป็นรายปี  โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ กองทุน ผศ.พยูร...   Read More

ขอขอบพระคุณ บริษัท สวัสดิ์อุดม เอ็นจิเนียริ่ง(ระยอง) จำกัด มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

บริษัท สวัสดิ์อุดม เอ็นจิเนียริ่ง(ระยอง) จำกัด ได้บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อเป็นทุนการศึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนทางด้านการเงิน

ประกาศ ชมอ. มจธ. 05/2564 (รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา เพิ่มเติม)

ประกาศ ชมอ. มจธ. 05/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจกับนักศึกษา เกี่ยวกับภาควิชาฯ และมหาวิทยาลัย หลักสูตร ข้อมูลทางการศึกษา การลงทะเบียน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ  ระเบียบมหาวิทยาลัย การสืบค้นหนังสือห้องสมุด การเรียนในรูปแบบออนไลน์ LEB2 My Classroom...   Read More

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.